Xin mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng ?

Luật sư trả lời:

Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC về quản lý, sử dụng, khấu hao tài sản cố định:

Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải…”

Và hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3, một loại tài sản được xác định là tài sản cố định khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

– Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

– Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

Căn cứ quy định trên, căn hộ chung cư cũng là một loại tài sản cố định hữu hình theo quy định của pháp luật hiện nay. Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC, mọi tài sản cố định hiện có trong doanh nghiệp đều phải được trích khấu hao trừ những trường hợp sau:

“- TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

– TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.

– TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).

– TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.….”

Căn cứ theo phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn về khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định, đối với căn hộ chung cư được xác định là nhà ở kiên cố nên thời gian trích khấu hao phải là 25 năm đến 50 năm chứ không thuộc nhóm từ 6 đến 25 năm.

Về vấn đề đưa giá trị tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN, khoản 2 Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định cụ thể như sau:

“Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:

2. Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Và điểm 2.2 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thuế TNDN, cụ thể như sau:

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề; bể chứa nước sạch, nhà để xe, xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

b) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).

c) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành.

d) Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.”

Trong các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật nhà ở 2014, việc sử dụng nhà chung cư với mục đích không phải để ở bị nghiêm cấm. Theo đó, doanh nghiệp bạn không thể đăng ký nhà chung cư làm địa điểm của đơn vị trực thuộc được. Mặt khác, tài sản cố định này cũng không được sử dụng cho xác mục đích được quy định ở trên. Do đó, mặc dù vẫn phải trích khấu hao đối với tài sản là nhà chung cư nhưng vẫn không được tính là chi phí được trừ theo quy định của pháp luật thuế.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *