Xem Ngày Lắp Cửa Chính

Khi làm nhà, dựng cửa chính là một trong những việc quan trọng. Dân gian quan niệm rằng, cửa nhà chính là nơi đón tài lộc, vận may vào cho gia đình. Nếu dựng cửa vào ngày lành tháng tốt thì sẽ gặp được nhiều may mắn.

Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách xem ngày đẹp để lắp cửa. Trong bài viết này, Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc danh sách các ngày tốt để lắp cửa trong năm 2020. Mời bạn đọc tham khảo!

Ngày Tốt Tháng 1
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
5 02/01/2020 08/12/2019 Xem
2 06/01/2020 12/12/2019 Xem
3 07/01/2020 13/12/2019 Xem
4 08/01/2020 14/12/2019 Xem
Cn 12/01/2020 18/12/2019 Xem
2 13/01/2020 19/12/2019 Xem
3 14/01/2020 20/12/2019 Xem
7 18/01/2020 24/12/2019 Xem
Cn 19/01/2020 25/12/2019 Xem
5 23/01/2020 29/12/2019 Xem
6 24/01/2020 30/12/2019 Xem
7 25/01/2020 01/01/2020 Xem
Cn 26/01/2020 02/01/2020 Xem
5 30/01/2020 06/01/2020 Xem
6 31/01/2020 07/01/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 2
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
3 04/02/2020 11/01/2020 Xem
4 05/02/2020 12/01/2020 Xem
5 06/02/2020 13/01/2020 Xem
2 10/02/2020 17/01/2020 Xem
3 11/02/2020 18/01/2020 Xem
4 12/02/2020 19/01/2020 Xem
Cn 16/02/2020 23/01/2020 Xem
6 21/02/2020 28/01/2020 Xem
7 22/02/2020 29/01/2020 Xem
Cn 23/02/2020 01/02/2020 Xem
2 24/02/2020 02/02/2020 Xem
3 25/02/2020 03/02/2020 Xem
7 29/02/2020 07/02/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 3
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
Cn 01/03/2020 08/02/2020 Xem
5 05/03/2020 12/02/2020 Xem
6 06/03/2020 13/02/2020 Xem
7 07/03/2020 14/02/2020 Xem
4 11/03/2020 18/02/2020 Xem
5 12/03/2020 19/02/2020 Xem
6 13/03/2020 20/02/2020 Xem
3 17/03/2020 24/02/2020 Xem
4 18/03/2020 25/02/2020 Xem
Cn 22/03/2020 29/02/2020 Xem
2 23/03/2020 30/02/2020 Xem
3 24/03/2020 01/03/2020 Xem
4 25/03/2020 02/03/2020 Xem
5 26/03/2020 03/03/2020 Xem
2 30/03/2020 07/03/2020 Xem
3 31/03/2020 08/03/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 4
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
7 04/04/2020 12/03/2020 Xem
Cn 05/04/2020 13/03/2020 Xem
2 06/04/2020 14/03/2020 Xem
6 10/04/2020 18/03/2020 Xem
7 11/04/2020 19/03/2020 Xem
Cn 12/04/2020 20/03/2020 Xem
5 16/04/2020 24/03/2020 Xem
3 21/04/2020 29/03/2020 Xem
4 22/04/2020 30/03/2020 Xem
5 23/04/2020 01/04/2020 Xem
6 24/04/2020 02/04/2020 Xem
7 25/04/2020 03/04/2020 Xem
4 29/04/2020 07/04/2020 Xem
5 30/04/2020 08/04/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 5
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
2 04/05/2020 12/04/2020 Xem
3 05/05/2020 13/04/2020 Xem
4 06/05/2020 14/04/2020 Xem
Cn 10/05/2020 18/04/2020 Xem
2 11/05/2020 19/04/2020 Xem
3 12/05/2020 20/04/2020 Xem
7 16/05/2020 24/04/2020 Xem
Cn 17/05/2020 25/04/2020 Xem
5 21/05/2020 29/04/2020 Xem
6 22/05/2020 30/04/2020 Xem
7 23/05/2020 01/04/2020 Xem
Cn 24/05/2020 02/04/2020 Xem
5 28/05/2020 06/04/2020 Xem
6 29/05/2020 07/04/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 6
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
3 02/06/2020 11/04/2020 Xem
4 03/06/2020 12/04/2020 Xem
5 04/06/2020 13/04/2020 Xem
2 08/06/2020 17/04/2020 Xem
3 09/06/2020 18/04/2020 Xem
4 10/06/2020 19/04/2020 Xem
Cn 14/06/2020 23/04/2020 Xem
2 15/06/2020 24/04/2020 Xem
6 19/06/2020 28/04/2020 Xem
7 20/06/2020 29/04/2020 Xem
Cn 21/06/2020 01/05/2020 Xem
2 22/06/2020 02/05/2020 Xem
3 23/06/2020 03/05/2020 Xem
7 27/06/2020 07/05/2020 Xem
Cn 28/06/2020 08/05/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 7
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
5 02/07/2020 12/05/2020 Xem
6 03/07/2020 13/05/2020 Xem
7 04/07/2020 14/05/2020 Xem
4 08/07/2020 18/05/2020 Xem
5 09/07/2020 19/05/2020 Xem
6 10/07/2020 20/05/2020 Xem
3 14/07/2020 24/05/2020 Xem
4 15/07/2020 25/05/2020 Xem
Cn 19/07/2020 29/05/2020 Xem
2 20/07/2020 30/05/2020 Xem
3 21/07/2020 01/06/2020 Xem
4 22/07/2020 02/06/2020 Xem
Cn 26/07/2020 06/06/2020 Xem
2 27/07/2020 07/06/2020 Xem
6 31/07/2020 11/06/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 8
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
7 01/08/2020 12/06/2020 Xem
Cn 02/08/2020 13/06/2020 Xem
5 06/08/2020 17/06/2020 Xem
6 07/08/2020 18/06/2020 Xem
7 08/08/2020 19/06/2020 Xem
4 12/08/2020 23/06/2020 Xem
5 13/08/2020 24/06/2020 Xem
2 17/08/2020 28/06/2020 Xem
3 18/08/2020 29/06/2020 Xem
4 19/08/2020 01/07/2020 Xem
5 20/08/2020 02/07/2020 Xem
2 24/08/2020 06/07/2020 Xem
3 25/08/2020 07/07/2020 Xem
7 29/08/2020 11/07/2020 Xem
Cn 30/08/2020 12/07/2020 Xem
2 31/08/2020 13/07/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 9
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
6 04/09/2020 17/07/2020 Xem
7 05/09/2020 18/07/2020 Xem
Cn 06/09/2020 19/07/2020 Xem
5 10/09/2020 23/07/2020 Xem
6 11/09/2020 24/07/2020 Xem
3 15/09/2020 28/07/2020 Xem
4 16/09/2020 29/07/2020 Xem
5 17/09/2020 01/08/2020 Xem
6 18/09/2020 02/08/2020 Xem
7 19/09/2020 03/08/2020 Xem
4 23/09/2020 07/08/2020 Xem
5 24/09/2020 08/08/2020 Xem
2 28/09/2020 12/08/2020 Xem
3 29/09/2020 13/08/2020 Xem
4 30/09/2020 14/08/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 10
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
Cn 04/10/2020 18/08/2020 Xem
2 05/10/2020 19/08/2020 Xem
3 06/10/2020 20/08/2020 Xem
7 10/10/2020 24/08/2020 Xem
Cn 11/10/2020 25/08/2020 Xem
5 15/10/2020 29/08/2020 Xem
6 16/10/2020 30/08/2020 Xem
7 17/10/2020 01/09/2020 Xem
Cn 18/10/2020 02/09/2020 Xem
5 22/10/2020 06/09/2020 Xem
6 23/10/2020 07/09/2020 Xem
3 27/10/2020 11/09/2020 Xem
4 28/10/2020 12/09/2020 Xem
5 29/10/2020 13/09/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 11
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
2 02/11/2020 17/09/2020 Xem
3 03/11/2020 18/09/2020 Xem
4 04/11/2020 19/09/2020 Xem
Cn 08/11/2020 23/09/2020 Xem
2 09/11/2020 24/09/2020 Xem
6 13/11/2020 28/09/2020 Xem
7 14/11/2020 29/09/2020 Xem
Cn 15/11/2020 01/10/2020 Xem
2 16/11/2020 02/10/2020 Xem
6 20/11/2020 06/10/2020 Xem
7 21/11/2020 07/10/2020 Xem
4 25/11/2020 11/10/2020 Xem
5 26/11/2020 12/10/2020 Xem
6 27/11/2020 13/10/2020 Xem
Ngày Tốt Tháng 12
Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
3 01/12/2020 17/10/2020 Xem
4 02/12/2020 18/10/2020 Xem
5 03/12/2020 19/10/2020 Xem
2 07/12/2020 23/10/2020 Xem
3 08/12/2020 24/10/2020 Xem
7 12/12/2020 28/10/2020 Xem
2 14/12/2020 01/11/2020 Xem
3 15/12/2020 02/11/2020 Xem
4 16/12/2020 03/11/2020 Xem
Cn 20/12/2020 07/11/2020 Xem
2 21/12/2020 08/11/2020 Xem
6 25/12/2020 12/11/2020 Xem
7 26/12/2020 13/11/2020 Xem
Cn 27/12/2020 14/11/2020 Xem
5 31/12/2020 18/11/2020 Xem

Dựng cửa chính có cần xem ngày hay không?

Chọn ngày lành tháng tốt khi làm việc trọng đại đã tồn từ lâu đời và vẫn được lưu truyền tới ngày nay. Việc xem ngày đẹp dựng cửa chính cho ngôi nhà cũng được mọi người xem trọng hơn cả. Bởi cửa chính là lối ra vào mỗi ngày, khởi đầu ngày mới bắt nguồn từ việc bước chân ra cửa nhà. 

xem ngay lap cua

(Cửa chính ảnh hưởng rất lớn tới phong thủy của ngôi nhà)

Chọn ngày tốt dựng cửa nhà sẽ mang tới nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của gia chủ. Chẳng hạn như: 

 • Giúp gia đình êm ấm, sung túc, hòa thuận, yên vui, hạnh phúc.
 • Kích hoạt may mắn, mang tài lộc về cho gia chủ.
 • Tốt cho làm ăn buôn bán, kinh doanh, vạn sự được tốt đẹp.

Hơn thế nữa, chọn ngày tốt giúp tránh được những ngày xấu. Nhờ vậy mà tránh được những điều xui xẻo, không may trong cuộc sống, hóa giải những vận đen trong căn nhà.

Văn hóa tín ngưỡng chọn ngày đẹp, giờ đẹp đã tồn tại trong tiềm thức của người Việt. Mặc dù không bắt buộc nhưng đa số mọi người đều chọn ngày khi làm việc lớn là vì “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Nên tuân theo những quy luật của tâm linh, tránh ngày xấu, chọn giờ Hoàng Đạo.

Cách chọn ngày tốt lắp cửa chính

xem ngay dung cua

(Xem ngày tốt lắp cửa chính để gặp may mắn, thuận lợi)

Chọn  ngày đẹp có sao tốt chiếu 

Người xưa quan niệm rằng, những ngày có sao tốt chiếu thì vạn vật tốt đẹp, vượng khí gia tăng. Vì vậy làm việc gì vào ngày này cũng sẽ thành công, may mắn. 

Một số sao tốt chiếu mà bạn đọc nên lựa chọn là: 

 • Sao Nguyệt Không: Tốt cho khởi đầu những công việc mới, dựng cửa chính vào ngày này thì kinh doanh thuận lợi, tiền vào như nước.
 • Sao Thiên Phúc: Mang tài lộc, bình an tới cho gia đình.
 • Sao Nguyệt Tài: Con cháu trong nhà đỗ đạt cao sang, gia đình có quyền lực, vượng khí dồi dào, phúc đức ngày càng gia tăng.
 • Sao Dịch Nhật: Rước tài lộc vào nhà, cuộc sống sung sướng, hạnh phúc, hòa thuận.
 • Sao Sinh Khí: Hóa giải những điều đen đủi trong phong thủy nhà ở, giúp cho ngôi nhà trở nên ấm cúng, vượng khí tốt, người sinh sống có thể phát triển, làm ăn thăng tiến.

Chọn ngày hợp tuổi, tránh ngày xung tuổi gia chủ

Sau khi chọn được những ngày có sao tốt chiếu thì bạn cần phải chọn lọc ra ngày hợp/xung với tuổi gia chủ. Nếu ngày xung thì nên tránh, vì có thể khiến cho mọi việc khó khăn, bất lợi. Còn chọn ngày hợp tuổi thì may mắn, tài lộc sẽ được nhân lên bội phần. 

Để xác định được ngày hợp/khắc với tuổi gia chủ cần phải căn cứ vào Ngũ hành – Thiên chi – Địa can.

Ngũ hành: 

Có 5 hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, sinh ra 2 mối quan hệ tương sinh, tương khắc. Theo đó, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, mệnh của gia chủ cần tránh khắc với mệnh của ngày. Chẳng hạn gia chủ mệnh Thủy thì nên tránh lắp cửa trong ngày mệnh Hỏa, Thổ.

Để chọn được ngày hợp mệnh gia chủ thì căn cứ vào mối quan hệ tương sinh: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Nếu gia chủ mệnh Thủy thì nên chọn ngày mệnh Kim là tốt nhất. Nếu không có thể chọn ngày mệnh Mộc.

Thiên can:

Thiên can của ngày tránh xung khắc với Thiên can của tuổi gia chủ. Cách tính Thiên can của tuổi dựa vào số cuối năm sinh: 0 – Canh, 1 – Tân, 2 – Nhâm, 3 – Quý, 4 – Giáp, 5 – Ất, 6 – Bính, 7 – Đinh, 8 – Mậu, 9 – Kỷ

Theo đó, các cặp Thiên can sinh, hợp, khắc, xung như sau: 

 • Can Giáp hành mộc: Sinh Bính – Hợp Kỷ – Khắc Mậu – Xung Canh.
 • Can Ất hành mộc: Sinh Đinh – Hợp Canh – Khắc Kỷ – Xung Tân.
 • Can Bính hành hỏa: Sinh Mậu – Hợp Tân – Khắc Canh – Xung Nhâm.
 • Can Đinh hành hỏa: Sinh Kỷ – Hợp Nhâm – Khắc Tân – Xung Quý.
 • Can Mậu hành thổ: Sinh Canh – Hợp Quý – Khắc Nhâm – Xung Giáp.
 • Can Kỷ hành thổ: Sinh Tân – Hợp Giáp – Khắc Quý – Xung Ất.
 • Can Canh hành kim: Sinh Nhâm – Hợp Ất – Khắc Giáp- Xung Bính.
 • Can Tân hành kim: Sinh Quý – Hợp Bính – Khắc Ất – Xung Đinh.
 • Can Nhâm hành thủy: Sinh Giáp – Hợp Đinh – Khắc Bính – Xung Mậu.
 • Can Quý hành thủy: Sinh Ất – Hợp Mậu – Khắc Đinh – Xung Kỷ.

Địa chi:

Địa chi của ngày không được xung khắc với địa chi của tuổi.

Một ngày có 12 giờ (Âm lịch) tương ứng với 12 con giáp. Cần tránh các cặp tứ hành xung sau đây:

 • Tý xung Ngọ, Mão xung Dậu.
 • Thìn xung Tuất, Sửu xung Mùi.
 • Dần xung Thân, Tỵ xung Hợi.

Ngoài ra, Địa chi cần tránh các cặp lục xung, lục phá, lục hại.

Chọn giờ Hoàng Đạo lắp cửa chính

Giờ Hoàng Đạo hợp tuổi gia chủ là nguyên tắc cuối cùng, quan trọng nhất mà bạn đọc cần phải lưu ý. Nếu trong trường hợp không chọn được ngày đẹp, phải tiến hành vào ngày bình thường thì có thể cải thiện bằng cách chọn giờ hoàng đạo. Giờ tốt hợp tuổi không những mang lại vận may mà còn hóa giải những điều xui xẻo, xung khắc.

Nguồn: Vạn Sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *