Thủ tục xóa đăng ký thế chấp (giải chấp) quyền sử dụng đất theo quy định mới ?

3. Mô tả tài sản thế chấp

3.1. Quyền sử dụng đất

3.1.1. Thửa đất số:…………… …………….; Tờ bản đồ số (nếu có): ……………………………………

Loại đất:…………………………………………………………………………………………………………………….

3.1.2. Địa chỉ thửa đất:………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3.1.3. Diện tích đất thế chấp:…………………………………………………………………………………….m2

(ghi bằng chữ:………………………………………………………………………………………………………… )

3.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Số phát hành: ……………………….., số vào sổ cấp giấy:………………………………………………

Cơ quan cấp: ………………………………. , cấp ngày ……… tháng ….. năm …………………..

3.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở

3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Số phát hành:………………….., số vào sổ cấp giấy:…………………………………………………………..

Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm ………………..

3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: …………………….. ; Tờ bản đồ số (nếu có): …………………..

3.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai:………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở

3.3.1. Tên và địa chỉ dự án có nhà ở hình thành trong tương lai: ………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3.3.2. Loại nhà ở: Căn hộ chung cư; Nhà biệt thự; Nhà liền kề.

3.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà biệt thự/ nhà liền kề:…………………………………………………

(đối với căn hộ chung cư: Vị trí tầng:…………….; Số của căn hộ:……………;

Tòa nhà …………………………………………………………………………………………………………………….)

3.3.4. Diện tích sử dụng: ……………………… m2

(ghi bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………..)

3.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):

Số hợp đồng (nếu có):……………………………, ký kết ngày…… tháng….… năm………………

3.4. Dự án xây dựng nhà ở

3.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có):

Số phát hành:.…………………., số vào sổ cấp giấy:……………………………………………………………

Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm ………….……..

3.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền

Số:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Cơ quan cấp:……………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm ………………………

3.4.3. Số của thửa đất nơi có dự án xây dựng nhà ở:……….; Tờ bản đồ số (nếu có): ……………

3.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở:…………………………………………………………………………………….

3.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở:………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở

3.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Số phát hành:………………….., số vào sổ cấp giấy:……………………………………………………………..

Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm …………………….

3.5.2. Số của thửa đất nơi có nhà ở hình thành trong tương lai:… ..; Tờ bản đồ số (nếu có): …….

3.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai:……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *