Quyết định 602/QĐ-UBDT phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng học viện dân tộc 2015

ỦY BAN DÂN TỘC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 602/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỌC VIỆN DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CPngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CPngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 32/TTg-KGVXngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ chủ trương thành lập Học viện Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-UBDTngày 13/4/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Banchỉ đạo và các Tiểu ban xây dựng Học viện Dân tộc;

Căn cứ Văn bản số 3392/VP-QHKT ngày 27/5/2015 của UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc nghiên cứu đnghị của y ban Dân tộc về địa điểm xây dựng Học viện Dân tộc và Khu liên cơ quancủa Ủy ban Dân tộc tại quận Nam Từ Liêm;

Căn cứ Văn bản số 2920/QHKT-P1 ngày09/7/2015 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về việc đề nghị củaỦy ban Dân tộc về địa điểm xây dựng Học viện Dân tộc và Khu liên cơ quan của Ủyban Dân tộc;

Căn cứ Văn bản số 5201/UBDT-QHKTngày 28/7/2015 của UBND Thành phHà Nội về địa đim xây dựng Học viện Dân tộc và Khu liên cơ quan của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 531/QĐ-UBDTngày 10/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Banquản lý các dự án đầu tư xây dựng của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-UBDTngày 22/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạchcông tác năm 2015;

Căn cứ Thông báo kết luận số 227/TB /BCS ngày 07/8/2015 của Ban Cán sự Đảng về xây dựng cơ sở vật chất củaHọc viện Dân tộc;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộtrưởng, Chủ nhiệm họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban tại Thông báo Kết luận số 85/TB-UBDT ngày 27/10/2015 cho chủ trương về dự án xây dựng Học viện Dân tộcđược phân kỳ triển khai thành các dự án thành phần, phù hp theo quy định hiện hành của Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 1080a/UBDT-KHTCngày 01/10/2015 của Ủy ban Dân tộc gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký dựán đầu tư xây dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc đưa vào kế hoạch trung hạn2016-2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kếhoạch – Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự ánXây dựng Học viện Dân tộc với những nội dung sau:

1. Loại dự án đầu tư: nhóm B

2. Địa điểm đầu tư: Phường Tây Mỗ,Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Quy mô đầu tư:

Khu nhà làm việc hành chính

Khu nhà học tập

Khu ký túc xá

Khu nhà ăn

Khu giáo dục thể chất

Hội trường, thư viện

– Khu y tế

Nhà thường trực, bảo vệ

Nhà để xe ô tô cơ quan Học viện

Nơi để xe học viên, cán bộ viênchức.

Dự kiến khu phụ trợ nhà công vụ(Nguồn vốn: huy động).

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

4. Nội dung đầu tư:

Cơ sở vật chất phục vụ cho Học việnDân tộc dự kiến được xây dựng với các nội dung chính như sau:

Xây dựng các công trình kiến trúcbao gồm:

+ Khu nhà làm việc hành chính (khuHiệu bộ).

+ Khu học tập.

+ Khu giáo dục thể chất.

+ Khu vực y tế.

Xây dựng các công trình phụ trợ(Cổng, nhà thường trực, Nhà để xe ô tô cơ quan Học Viện, Nhà để xe cán bộ,giảng viên, học sinh…vv)

Xây dựng hệ thống hạ tầng kthuật.

Xây dựng khu phụ trợ nhà công vụ(Nguồn vốn: huy động).

5. Hình thức đầu tư và nguồn vốn:

Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 798.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi tám tỷ đồng)

7. Dự kiến thời gian thực hiện:

Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầutư: Quý III/2015.

Khảo sát địa chất (phục vụ lập dựán), Lập dự án đầu tư: Quý IV/2015.

Thiết kế bản vẽ thi công: Quý I/2016.

Thi công công trình: Quý II/2016.

Hoàn thành và đưa công trình vào sửdụng: Quý II/2020.

8. Nội dung các công tác chuẩn bị đầutư.

8.1. Kinh phí chuẩn bị đầu tư.

TT

Nội dung công việc

Diễn giải

Thành tiền

1

Chi phí báo cáo xin chủ trương đầu tư

(Dự toán CT)

499.247.000

2

Chi phí vạch chỉ giới quy hoạch và xin số liệu kỹ thut

TT

110.000.000

3

Chi phí đo đạc địa hình 1/500 (tính tròn 10ha)

(Dự toán CT)

137.830.000

4

Chi phí báo cáo đánh giá tác động môi trường

(Dự toán CT)

492.234.000

5

Chi phí khảo sát địa cht công trình (GĐ lập dự án)

5hố x 60m + 2hố x 30m (Dự toán CT)

2.073.963.652

6

Chi phí giám sát công tác khoan

2,682%*CPKS

55.623.705

7

Chi phí thi tuyn phương án kiến trúc

TT

190.000.000

8

Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng

0,1893%*(XL+TB)*1,1

1.108.237.380

9

Chi phí thm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư

0,0228%*(XL+TB)* 1,1

133.480.255

10

Chi phí thỏa thuận cp điện, cấp thoát nước

TT

100.000.000

11

Chi phí thỏa thuận PCCC

TT

100.000.000

Tổng cộng

5.000.615.993

(Năm tỷ sáu trăm mười lăm nghìn chín trăm chín mươi ba đng)

8.2. Thời gian triển khai công tácchuẩn bị đầu tư.

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Ghi chú

1

Đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500

15 ngày

2

Vạch chỉ giới quy hoạch và xin số liệu kỹ thuật

20 ngày

3

Thỏa thuận cấp điện, cp nước, thoát nước

20 ngày

4

Thỏa thun PCCC

20 ngày

5

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

20 ngày

6

Khảo sát địa chất công trình (giai đoạn lập dự án)

40 ngày

7

Giám sát khảo sát xây dựng

30 ngày

8

Lập báo cáo nghiên cứu tin khả thi

40 ngày

9

Thi tuyển phương án kiến trúc

30 ngày

10

Lập dự án đu tư xây dựng

60 ngày

11

Thm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư

30 ngày

Điều 2. Giao cho Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thựchiện chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký banhành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốcBan quản lý các dự án đầu tư xây dựng và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quanthuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
Như Điều 4;
Bộ Tài chính;
Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
BQLDAĐTXD (để thực hiện); 10b
Cổng TTĐT UBDT;
Lưu: VT, KHTC (05).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Sơn Hải

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *