Quy chế hoạt động – VinID

Chúng tôi và Tập Đoàn Vingroup sử dụng Thông Tin Người Dùng của quý khách để vận hành, cung cấp và cải thiện Dịch Vụ, cho các mục đích sử dụng của chúng tôi (“Mục Đích”) bao gồm:
We and Vingroup Group use your User Information to operate, provide and improve the Services, for our uses (“Purpose“) including:(a) Cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm, Dịch Vụ:
Providing, personalizing, maintaining and improving its products and Services:

(i) Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Người Dùng, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của VinID hoặc các đối tác dựa trên nhu cầu và các thói quen của Người Dùng trong quá trình tham gia sử dụng Dịch Vụ;
To provide services/utilities to the User, introduce new products and services of VinID or partners based on the needs and preferences of the User during participating in using the Services;

(ii) Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản Người Dùng, xác minh danh tính Người Dùng;
To create, administer and update the User’s accounts, verify the User’s identity;(iii) Quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng, hoạt động của Người Dùng khi sử dụng Dịch Vụ;
To manage, operate, provide and/or administer the User’s usage and activities when you use the Services.(iv) Xác nhận các giao dịch và thực hiện các khoản thanh toán;
To confirm transactions and process payments;

(v) Đề xuất, có được, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính;
To propose, acquire, provide or facilitate insurance or financial solutions;

(vi) Kích hoạt các tính năng cá nhân hóa trải nghiệm của Người Dùng, chẳng hạn như nhận diện sở thích, danh sách các ứng dụng yêu thích và thông tin quan tâm, đề xuất Dịch Vụ;
To enable features to personalize the User experience, such as interest identification, list of favorite apps and information of interest, suggesting the Services;

(vii) Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp dịch vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
To perform internal operations necessary to provide services, including troubleshooting software failures and operational issues, conducting data analysis, testing and diagnosis, monitoring and analyzing the usage trends and activities;

(viii) Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ;
To protect the security or integrity of the Service and any facilities or equipment used to provide the Services;

(ix) Xử lý và quản lý các phần thưởng, giải thưởng hay ưu đãi;
To process and manage rewards, awards or incentives;

(x) Cho phép liên lạc giữa các Người Dùng, giữa Người Dùng với VinID hay giữa Người Dùng với các đối tác được liên kết; và
To enable communications between Users, between Users and VinID or between Users and associated partners; and

(xi) Cho phép các đối tác của VinID quản lý và phân bổ nguồn lực để cung cấp dịch vụ.
To allow VinID partners to manage and allocate resources to provide services.

(b) Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Dịch Vụ:
Measuring, supporting and improving the Services:

(i) Liên lạc, hỗ trợ liên lạc với Người Dùng, trao đổi giữa Người Dùng và VinID, và xử lý các yêu cầu hợp lệ của Người Dùng;
To communicate, support communication with Users, exchange between Users and VinID, and handle valid User requests;

(ii) Điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm;
To investigate and locate areas of concern;

(iii) Theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của VinID;
To monitor and improve responses from VinID’s customer support;

(iv) Thông báo về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng;
To notify the steps taken to resolve customer support issues;

(v) Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác; và
To store, manage, provide for incident recovery or other similar purposes; and

(vi) Đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, tìm phương hướng cải thiện và phát triển Dịch Vụ.
To measure usage, analyze performance, find ways to improve and develop the Service.

(c) Nghiên cứu phát triển
Researching and developing

Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích, thử nghiệm và phát triển bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển sản phẩm và dịch vụ và/hoặc tạo hồ sơ khách hàng, để phân tích cách Người Dùng tiến hành các hoạt động trên các nền tảng của VinID, cải tiến các Dịch Vụ để nâng cao trải nghiệm của Người Dùng, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính và bảo hiểm đồng thời bảo vệ dữ liệu, cải thiện và tăng cường an toàn, an ninh, bảo mật;
To carry out research, analysis, testing and development activities including but not limited to data analysis, surveys, product and service development and/or customer profiling, to analyze how Users conduct activities on VinID’s platforms, improve Services to enhance User experience, develop new features, products and services and facilitate financial and insurance solutions and simutanously protect data, improve and enhance safety, security and confidentiality.

(d) Tiếp thị và quảng bá
Marketing and promotion

(i) Gửi tới Người Dùng bằng các phương thức phù hợp với quy định của pháp luật các thông báo, cập nhật, tài liệu, thông tin quảng cáo, khuyến mại, lời chúc, lời mời, quản lý sự tham gia và các tài liệu liên quan đến Dịch Vụ, VinID và các nhà tài trợ, đối tác, các nhà tài trợ và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại.
To send to the User, by means in accordance with the laws, notices, updates, documents, advertising information, promotions, wishes, invitations, participation management and other documents relating to the Services, VinID and its sponsors, partners, sponsors and advertisers of products, services, events or promotions.

(ii) VinID có thể liên lạc tiếp thị qua bưu điện, gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, văn bản thông báo và qua email.
VinID may contact for marketing purpose by post, phone call, short message service, online messaging service, text notification and email.

(iii) Người Dùng có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị và khuyến mại bằng cách thức theo hướng dẫn của VinID tại từng thời điểm.
You may cancel your subscription to  marketing and promotional information by following VinID’s instructions from time to time.

(e) Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ Thông Tin Người Dùng của quý khách trong một số trường hợp nhất định, bao gồm khi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị hoặc đòi hỏi bởi các cố vấn pháp lý hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán, điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hoặc quy định khác; thực thi ĐKĐK hoặc các thỏa thuận khác; và bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.
Compliance with legal obligations: We have a legal obligation to collect, use or store your User Information in certain circumstances, including when required, when consulted, recommended or required by legal advisors or any legal provisions, bylaws, documents or requests of the government or local or foreign authorities, at the request of competent authorities, including without limitation to the obligation to disclose information and reports in accordance with the law on sales promotion, record keeping, audit, investigation and settlement of complaints or disputes, and compliance with court order or legal requirements, documents or requests of the government or other regulations; enforcing T&C or other agreements; and protect our rights or property in the event of a complaint or dispute.

(f) Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng:
Preventing fraud and abuse, credit risk:

(i) Cho việc định danh và/hoặc xác minh thông tin Người Dùng;
For the identification and/or verification of User information;

(ii) Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Người Dùng, hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Người Dùng trong Dịch Vụ;
To detect, prevent fraudulent, sabotage activities against User’s account, or tampering with the user’s identity in the Services;

(iii) Ngăn chặn hoặc điều tra bất cứ gian lận, hoạt động bất hợp pháp, hành vi sai trái hoặc thiếu sót liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ hay bất kỳ hoạt động nào khác phát sinh từ mối quan hệ giữa VinID và Người Dùng trong Dịch Vụ;
To prevent or investigate any fraud, illegal activity, misconduct or omission related to the use of the Service or any other activity arising out of the relationship between VinID and the User in the Services;

(iv) Xác định hành vi gian dối, lừa đảo, hành vi sai trái hoặc thiếu sót của đối tác và cung cấp phản hồi cá nhân cho các đối tác của VinID;
To identify deceit, fraud, misconduct or omission of partners and provide personal feedback to partners of VinID;

(v) Phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm; và
To detect, prevent and prosecute crime; and

(vi) Sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro.
To use grading methods to assess and manage risk.

(g) Các mục đích hợp pháp khác phù hợp với mục tiêu của Dịch Vụ (nếu có).
Other legal purposes that are consistent with the goals of the Service (if applicable)


Nguồn: vinid.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *