Quy chế hoạt động – VinID

Nghĩa vụ của Thương Nhân
2.1. Cung cấp đầy đủ và chính xác cho VinID các thông tin như (i) tên và địa chỉ trụ sở của Thương Nhân hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; (ii) số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Thương Nhân hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; (iii) số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác cho Thương Nhân khi đăng ký sử dụng các Tính Năng trên Ứng Dụng VinID.2.2. Cung cấp đầy đủ thông tin về Sản Phẩm cung Cấp trên Ứng Dụng VinID, bao gồm thông tin về đặc tính của Sản Phẩm, giá cả, điều kiện giao dịch, vận chuyển, giao nhận, phương thức thanh toán và các thông tin khác theo quy định pháp luật.

2.3. Cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép, chấp thuận đối với Sản Phẩm thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên bán trên Ứng Dụng VinID (trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

2.4. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về Sản Phẩm cung cấp trên Ứng Dụng VinID. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

2.5. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

2.6. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Ứng Dụng VinID.

2.7. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

2.8. Giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với giao dịch mua sản phẩm của Thương Nhân trên Ứng Dụng VinID theo quy định tại Hợp Đồng ký với VinID và quy định của Quy Chế này;

2.9. Tự chịu mọi trách nhiệm về nội dung, hình ảnh về thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác được đăng tải trên Ứng Dụng VinID;

2.10. Có trách nhiệm đảm bảo Thương Nhân và/hoặc bất kì nhân viên, người lao động, người quản lý của Thương Nhân không được lạm dụng các chương trình khuyến mại mà VinID hoặc Thương Nhân đang thực hiện để mua lại hàng hóa/phiếu sử dụng dịch vụ (Voucher hoặc GCN) mà Thương Nhân đang cung cấp trong chương trình khuyến mại đó trên Ứng Dụng VinID. Trường hợp VinID phát hiện Thương Nhân vi phạm quy định này, VinID có quyền:

(i) Yêu cầu Thương Nhân chấm dứt ngay hành vi vi phạm; và/hoặc

(ii) Không xác nhận, từ chối hoặc hủy các Đơn Đặt Hàng phát sinh từ hành vi vi phạm nêu trên; và/hoặc

(iii) Khấu trừ mọi chi phí mà VinID đã bỏ ra (nếu có) để triển khai chương trình khuyến mại vào các khoản phải thanh toán cho Thương Nhân theo các hợp đồng đã ký kết giữa Thương Nhân và VinID;

2.11. Bồi thường mọi thiệt hại thực tế phát sinh cho những thiệt hại mà VinID và/hoặc Khách Hàng và/hoặc Thương Nhân khác và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phải chịu do hành vi vi phạm quy định của Quy Chế này và/hoặc Hợp Đồng.

2.12. Tuân thủ quy định của Quy Chế này, Điều khoản điều kiện của từng Tính Năng và quy định riêng cho từng Sản Phẩm (nếu có);

2.13. Đảm bảo tuân thủ quy định của hợp đồng đã ký giữa Thương Nhân và VinID;

2.14. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.


Nguồn: vinid.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *