Mẫu sổ cổ đông của công ty cổ phần?

Thưa luật sư, Công ty tôi thành lập từ tháng 5/2012 bây giờ mới làm sổ cổ đông! Hiện giờ tôi tìm mãi không có mẫu sổ cổ đông! Quý công ty có mẫu xin vui lòng gửi cho tôi 1 bản!

Thưa luật sư, Chúng tôi mới thành lập công ty từ tháng 5/2012 bây giờ mới làm sổ cổ đông! Hiện giờ tôi tìm mãi không có mẫu sổ cổ đông! Quý công ty có mẫu xin vui lòng gửi cho tôi 1 bản!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Thu Huyền Lê

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục.

Theo quy định tại Điều 86 Luật doanh nghiệp năm 2005 (Văn bản mới: Luật doanh nghiệp năm 2014), Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức;

đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

4. Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên phải được đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có được tỷ lệ sở hữu đó.

Về mẫu sổ chứng nhận cổ đông, bạn có thể tham khảo tại phụ lục 4 của Thông tư 86/2003 của Bộ Tài chính ngày 11/9/2003 hướng dẫn mẫu tờ cổ phiếu và sổ chứng nhận cổ đông trong các công ty cổ phần.

MẪU SỔ CHỨNG NHẬN CỔ ĐÔNG:

Biểu tượng công ty
SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN
Công ty cổ phần …….

Những quy định chung liên quan đến việc quản lý và sử dụng Sổ chứng nhận cổ đông ( bao gồm cả các quy đinh về chuyển nhượng cổ phần )

Nội dung:

Tên cổ đông:……………………….…..

Số CMND:………………………………

Hoặc Giấy CNĐKKD (đối với pháp nhân)

Cấp ngày: ……………………………..

Nơi cấp:……………………………….

Địa chỉ: ………………………………..

Điện thoại………………………………

(nếu loại Sổ không ghi tên thì thay bằng Mã số cổ đông: ……..)

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 (ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tên Công ty cổ phần….

Địa chỉ: …

Điện thoại, Fax, Email….

Giấy chứng nhận ĐKKD số… cấp ngày

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU

Mệnh giá một cổ phần:… đồng

Ngày

Tăng

Giảm

Số cổ phần sở hữu

Loại cổ phần

Mã số cổ đông

Xác nhận của công ty

Ghi chú

(Biểu tượng công ty cổ phần)
SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN
Công ty cổ phần………
……………………….

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp – Công ty luật Minh Khuê 

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *