Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo bằng tiếng anh và tiếng việt

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

—————————————————————— 

CONTRACT

No:………………

Date:………….

BETWEEN:……………………………………………………………………………………………………………… ……

Address:……………………………………………………………………………………………………………………. …..

Tel:……………………………….  Telex:……………………………….. Fax:…………………………………………….

Represented by Mr…………………………………………………………………………………………………. ……….

Hereinafter called THE BUYER

AND:…………………………………………………………………………………………………………………………… .

Address:…………………………………………………………………………………………………………………….. ….

Tel:………………………………. Telex:………………………………… Fax:…………………………………….. ……..

Represented by Mr…………………………………………………………………………………………………… ……..

Hereinafter called THE SELLER

The above parties hereby agreed that Seller shall sell and Buyer shall buy the following commodity with the following terms and conditions:

1/ COMMODITY: Vietnamese Rice Type Pearl

2/ SPECIFICATION:

                 * Moisture:                              14.0% max.

                 * Foreign master:                    0.5% max.

                 * Broken:                                25.00% max.

                 * Whole grain:                         40.00% min.

                 * Damaged kernel:                  2.00% max.

                 * Chalky kernel:                       8.00% max.

                 * Red kernel:                4.00% max.

                 * Immature kernel:                  1.00% max.

                 * Milling degree: ordinary milled.

3/ QUANTITY: 20.000 MT (10% more or less at Buyer option)

4/ PACKING: in new single jute bags of 50 kgs net each

5/ SHIPMENT: 10.000 MT in October and 10.000 MT in November

6/ PRICE: USD195.000 MT FOB Saigon Port

7/ PAYMENT: By Irrevocable Letter of Credit at sight L/C

Buyer shall open an irrevocable Letter of Credit at sight L/C in favor of Vietcombank requiring the following documents for negotiation:

– Full set of commercial invoice

– Full set Clean on Board Bill of Lading

– Certificate of weight and quality issued by independent surveyor

– Certificate of origin

– Phytosanitary certificate

– Fummigation certificate

– Certificate of vessel’s Hatch cleanliness

8/ PRE-SHIPMENT SURVEY: Buyer shall have right to pre-shipment survey of cargo.

9/ INSURANCE: To be converred by the Buyer.

10/ ARBITRATION: Any disputes, controversy or claim arising out of or relating to this contract or breach therefore, which can not amicably be settled by the parties hereto, shall be finally settled by Legal Solution in Singapore.

11/ LOADING TERMS

a- At the load port, the cargo is to be loaded at the rate of 1,000 metric tons (PWWDSHEXUU) per weather working days of 24 consecutive hours, Sunday and holiday excepted unless used. If the Notice of Readiness is presented before 12 hrs noon laytime to commence at 13 hrs the same day. If the Notice of Readiness is given after 12 hrs noon but before the close of office (17:00 hours) the laytime to commence from 8:00 AM on the next working day. Dunnage to be for Buyer/Shipowner’s account.

b- Shore tally at the Seller’s account and on board vessel tally at Buyer/Shipowner’s account.

c- At load port, tax for cargo is to Seller’s account

d- Dammurage/Despatch as per Charter party

e- All other terms as per Gencon Charter party

12/ APPLICABLE: This contract shall be governed by and construed according to the laws of The Republic of Singapore.

13/ FORCE MAJEURE: The Force Majeure (Exemption) Clause of The International Chamber of Commerce (ICC Publication No.412) is hereby incorporated in this contract.

14/ SURVEY: The supervision and survey of the Vietnamese White Rice at mills/stores quality, weight, quantity, number of bags, conditions of boxes and packing will be done by Vinacontrol in Vietnam, the cost thereof being to….’s account.

15/ OTHERS: The Trade Terms used herein shall be inpreted in accordance 1980 including its amendments.

This sales contract is done in Jakarta 23 Sep. 1993 in 04 (four) English originals, 02 (two) for each side.

SIGNED                                                           SIGNED

HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO
Số:……………………
Ngày:………………

Hợp đồng này xác nhận việc mua và bán mặt hàng gạo đã xát gốc tại Việt Nam.

GIỮA:……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………..Telex:……………………………………………………………………………

Fax:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Được đại diện bởi Ông:……………………………………………………………………………………………………

Dưới đây được gọi là Bên mua.            

VÀ:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………….Telex:………………………………………………………………………….

Fax:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Được đại diện bởi Ông:……………………………………………………………………………………………………

Dưới đây được gọi là Bên bán.

Hai bên mua và bán trên đây đồng ý mua và bán mặt hàng dưới đây theo những điều kiện sau:

1. TÊN HÀNG: Gạo Việt Nam đã xát

2. QUY CÁCH PHẨM CHẤT HÀNG HÓA:

– Độ ẩm:   không quá 14%

– Tạp chất:                                    không quá 0,05%

– Hạt vỡ:                                      không quá 25%

– Hạt nguyên:                               ít nhất 40%

– Hạt bị hư:                                  không quá 2%

– Hạt bạc bụng:                            không quá 8%

– Hạt đỏ:                                      không quá 4%

– Hạt non:                                    không quá 1%

– Mức độ xác:                              mức độ thông thường.

3. SỐ LƯỢNG: 20.000 tấn 10% tùy theo sự lựa chọn của người mua.

4. BAO BÌ ĐÓNG GÓI: đóng gói trong bao đay đơn, mới, mỗi bao 50kg tịnh.

5. GIAO HÀNG:

+ 10.000 tấn giao trong tháng         

       + 10.000 tấn giao trong tháng          

6. GIÁ CẢ: 195 USD/tấn FOB Cảng Sài Gòn

7. THANH TOÁN: thanh toán bằng thư tín dụng trả ngay không hủy ngang

Người mua sẽ mở 1 thư tín dụng trả ngay không hủy ngang vào tài khoản của Ngân hàng Vietcombank và yêu cầu những chứng từ chuyển nhượng sau đây để thanh toán.

– Trọn bộ hóa đơn thương mại.

– Trọn bộ vận đơn sạch hàng đã chất lên tàu.

– Giấy chứng nhận trọng lượng và chất lượng do người giám sát độc lập phát hành.

– Giấy chứng nhận xuất xứ.

– Giấy chứng nhận vệ sinh thực vật.

– Giấy chứng nhận khử trùng.

– Bảng kê hàng hóa (danh sách đóng gói)

– Giấy chứng nhận vệ sinh trên tàu sẵn sàng cho hàng hóa vào.

8. KIỂM ĐỊNH TRƯỚC KHI GIAO HÀNG:

người mua có quyền kiểm định hàng hóa trước khi giao hàng.

9. BẢO HIỂM:

do người mua chịu.

10. TRỌNG TÀI:

Bất kỳ tranh cãi, bất hòa hay khiếu nại nào phát sinh từ/ liên quan đến hợp đồng này hay vi phạm hợp đồng này mà hai bên mua bán không thể hòa giải, thương lượng được, cuối cùng sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa/trọng tài Legal Solution (Trọng tài quyết định pháp lý) ở Singapore.

11. NHỮNG ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG:

a/ Tại cảng giao hàng, hàng hóa sẽ được xếp lên tàu theo tỷ lệ xếp dỡ là 1.000 tấn trong một ngày làm việc thời tiết thích hợp, 24 tiếng liên tục, chủ nhật và ngày lễ được trừ ra trừ khi những ngày nghỉ này được sử dụng để bốc xếp hàng lên tàu. Nếu thông báo tàu sẵn sàng đến trước 12 giờ trưa thì thời gian xếp hàng sẽ bắt đầu ngay vào lúc 13 giờ cùng ngày. Nếu thông báo tàu sẵn sàng đến sau 12 giờ trưa nhưng trước giờ tan sở (17 giờ) thì thời gian xếp hàng sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng ngày làm việc tiếp theo.

Những vật chèn lót do người mua hoặc chủ tàu cung cấp và chịu phí tổn.

b/ Việc kiểm kiện trên bờ sẽ do người bán thực hiện và chịu phí tổn, việc kiểm kiện trên tàu sẽ do người mua hay chủ tàu chịu trách nhiệm và phí tổn.

c/ Mọi dạng thuế tại cảng giao hàng đều do người bán chịu.

d/ Thưởng phạt do thời gian xếp hàng sẽ được quy định trong hợp đồng thuê tàu.

e/ Tất cả những điều khoản khác sẽ theo hợp đồng thuê tàu GENCON.

12. ĐIỀU LUẬT ÁP DỤNG:

Hợp đồng này sẽ áp dụng theo luật pháp của Cộng hòa Singapore.

13. ĐIỀU KHOẢN BẤT KHẢ KHÁNG: Hợp đồng này áp dụng những điều bất khả kháng trong Điều 01 của ấn bản số 412 do Phòng Thương mại quốc tế phát hành.

14. ĐIỀU KHOẢN KIỂM ĐỊNH: Việc kiểm định, giám sát tại nhà máy, nhà kho về chất lượng, trọng lượng, số lượng bao, tình trạng bao gói (bao bì và hộp) của số gạo trắng gốc Việt Nam này sẽ do Vinacontrol tải Việt Nam đảm nhiệm, phí tổn kiểm định này sẽ do bên bán chịu.

15. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Tất cả những thuật ngữ thương mại dùng trong hợp đồng này được diễn giải theo ấn bản 1990 và những phụ lục của nó.

Hợp đồng bán hàng này được làm tại Jakarta vào ngày 23-09-1993, hợp đồng này lập thành 4 (bốn) bản, bản gốc bằng tiếng Anh, mỗi bên giữ 2 (hai) bản.

BÊN MUA                                                                                  BÊN BÁN

———————————————————-

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

2. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

3. Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất;

4. Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ;

5. Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp;

6. Dịch vụ soạn thảo và công chứng hợp đồng;

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *