Mẫu hợp đồng dịch vụ phát triển phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu hợp đồng dịch vụ phát triển phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trong hoạt động kinh doanh:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

———————————————– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——

 

HỢP ĐỒNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
zzQUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (CRM)
(Số: ……./……../HN-HDKT)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 20….;
– Căn cứ luật thương mại được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp 7 thông qua ngày 14/6/20…., có hiệu lực ngày 01/01/20……;
– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung cấp sản phẩm dịch vụ của các bên;

Hôm nay, ngày…….. tháng ………năm 2013, chúng tôi gồm có:
Bên A: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ
Người đại diện    :    Ông Lê Minh Trường
Chức vụ              :     Giám đốc
Địa chỉ liên lạc   :     Phòng 120, nhà A4, ngõ 129, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Điện thoại           :     0439916047
Số Fax                :     0435510350
Số tài khoản       :     Mở tại:
Mã số thuế         :

Bên B: CÔNG TY ………………………………………………
Người đại diện     :    Ông ……………………………………..
Chức vụ               :    Giám đốc
Địa chỉ liên lạc    :     Điện thoại        :     
Số Fax                 :     
Số tài khoản        :     Mở tại:
Mã số thuế          :

    Sau khi bàn bạc và thảo luận, hai Bên nhất trí ký hợp đồng phát triển phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng ……………CRM (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
Bên B đồng ý cung cấp và Bên A đồng ý mua bản quyền phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng ………CRM (sau đây gọi là Phần mềm) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên B để thực hiện chức năng quản lý khách hàng cho Bên A.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Cài đặt chương trình: phần mềm được cài đặt trên hệ thống máy chủ trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây do bên B cung cấp, đảm bảo chương trình phần mềm hoạt động ổn định, an toàn; và đầy đủ các chức năng như bản mô tả trong phụ lục hợp đồng.
Bàn giao thông tin quản trị phần mềm cho Bên A, cung cấp các thông tin và chuyển giao, hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ  cho việc sử dụng hiệu của phần mềm cho bên A.

THÔNG TIN BẢN QUYỀN
Bản quyền phần mềm …………..CRM được cung cấp cho Bên A với số lượng người sử dụng là: ……….người dùng (user).

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
Số lượng  :  …………………. User
Giá trị (thuê theo năm) :  ………………….000 VNĐ/Người/Năm
Tổng giá trị Hợp đồng là:  ……………….000,000 VNĐ
(Bằng chữ: Ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn ./.)

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A
Được quyền sử dụng hợp pháp phiên bản phần mềm mà Bên B cung cấp và được hưởng các dịch vụ kèm theo bao gồm: truy cập đến các tài nguyên dành riêng cho khách hàng bao gồm tài liệu hướng dẫn sử dụng, video hướng dẫn sử dụng, cổng thông tin hỗ trợ khách hàng, trang hướng dẫn sử dụng trực tuyến.
Sử dụng đầy đủ các chức năng của phần mềm ở phiên bản hiện tại cũng như tất cả các tính năng phát triển mới trong tương lai của Phần mềm nếu có nhu cầu. Việc nâng cấp các tính năng này là miễn phí trong thời gian 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng này.
Trong quá trình thuê bản …………..CRM-Cloud, bên A hoàn toàn được phép chuyển sang bản ……………CRM-Chuẩn(chi phí tính theo bản …………….CRM-Chuẩn). Khi đó, bên A chỉ trả phí thời gian đã dùng (số tháng đã dùng), phần tiền còn lại sẽ được trừ vào chi phí của bản ………..CRM-Chuẩn. Các tính năng của bản ………..CRM-Cloud tương đương với bản …………..CRM-Chuẩn.
Thanh toán đầy đủ, đúng hạn theo hợp đồng.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B
Bên B có trách nhiệm hoàn thành triển khai đúng thời hạn và bàn giao đầy đủ phần mềm theo hợp đồng.
Chịu trách nhiệm bảo trì hệ thống, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục trong suốt thời gian Bên A duy trì dịch vụ.
Hỗ trợ kỹ thuật cho Bên A giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành của chương trình, đảm bảo hệ thống vận hành tốt;
Bên B có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin của Bên A và không được sử dụng các thông tin này để cung cấp cho Bên thứ ba. Cam kết dữ liệu an toàn, chính xác bảo mật khi chuyển từ bản ………..CRM-Cloud sang bản ………….CRM-Chuẩn.
Có trách nhiệm đào tạo cho bên A sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản hiện tại của phần mềm, có trách nhiệm đào tạo khi có sản phẩm mới.
Có trách nhiệm thông báo đến kỳ đóng phí cho bên A biết.
Tạo mọi điều kiện thuận lợi nếu bên A có nhu cầu chuyển đổi sang hosting khác, hoặc chuyển đổi hệ thống, nhận lại các giữ liệu chuẩn khi đã lưu trữ tại hosting đang thuê của bên B.
Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ bên A chuyển sang file và nhập cơ sở giữ liệu ban đầu nhanh và chính xác.

ĐIỀU 5: THANH TOÁN
Phương thức thanh toán
Bên A thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho bên B ngay sau khi ký hợp đồng này.
Bên B sẽ xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho bên A sau khi bên A thanh toán đầy đủ các chi phí theo hợp đồng.
Hình thức thanh toán
Tiền thanh toán là tiền VNĐ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

ĐIỀU 6: THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
Thời hạn: Hợp đồng có thời hạn 1 năm kể từ ngày ký và đương nhiên xem là bị hủy nếu sau thời gian 15 ngày kể từ ngày hết hạn 2 bên không ký thỏa thuận gia hạn hợp đồng.
Chấm dứt Hợp đồng: Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:
Bên A có văn bản yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng gửi cho Bên B.
Sau 15 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán mà Bên A không thanh toán cước phí cho Bên B.
Bên A vi phạm hợp đồng hoặc vi phạm pháp luật.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Các tranh chấp liên quan hoặc phát sinh từ hợp đồng này trước hết được giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp thương lượng không thành thì tranh chấp sẽ được đưa ra tòa án kinh tế Thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành;
Trong trường hợp một trong hai bên chia tách, sáp nhập hợp nhất với doanh nghiệp khác thì các đơn vị đó có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng này;
Khi cần thiết phải sửa đổi hợp đồng, các bên sẽ bàn bạc và điều chỉnh một cách phù hợp; Mọi sử đổi, bổ sung phải được thỏa thuận và thể hiện bằng Biên bản bổ sung, sửa đổi Hợp đồng được cả hai bên thống nhất. Các phụ lục đính kèm Hợp đồng này được xem là một phần không thể tách rời của Hợp đồng.
Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có lý do chính đáng và không được sự chấp thuận của bên kia thì sẽ bị phạt số tiền với giá trị là 30% tổng giá trị hợp đồng và đền bù các chi phí đã thanh toán, các chi phí hợp lý khác đã phát sinh cho bên kia.
Hợp đồng này mặc nhiên được thanh lý khi hết thời hạn theo quy định tại Điều 6.
Hợp đồng được lập thành 02 bản có hiệu lực kể từ ngày ký, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.
 
          ĐẠI DIỆN BÊN A
                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                              (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)    

 

—————————————– 

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

2. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

3. Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất;

4. Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ;

5. Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp;

6. Dịch vụ soạn thảo và công chứng hợp đồng;

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *