Mẫu đơn khiếu nại áp dụng năm 2020, hướng dẫn viết đơn khiếu nại

>> Tải ngay: Mẫu đơn khiếu nại hành chính

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——- ***——-

, ngày… tháng… năm……

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:……………………………………………………………………….

1. Người khiếu nại: ……………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

2. Đối tượng bị khiếu nại:………………………………………………………

3. Nội dung khiếu nại: ………………………………………………………………………

Tóm tắt vụ việc khiếu nại:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm:

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

4. Yêu cầu của người khiếu nại:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

5. Cam kết của người khiếu nại

…………………………………………………………………………………………………….

6. Tài liệu gửi theo đơn:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

Người khiếu nại
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Hướng dẫn viết nội dung ghi trong đơn khiếu nại hành chính:

1. Phần kính gửi: ghi rõ người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại gồm có:

Tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

Taị Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trường hợp người khiếu nại nộp khiếu nại lên các Sở ban ngành khác thì gửi cho Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương, Giám đốc sở và cấp tương đương.

Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính tại các cơ quan thuộc bộ, cơ quan ngang bộ Chính phủ sẽ kính gửi Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ.

Kính gửi Bộ trưởng khi khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của chính Bộ trưởng hoặc của cán bộ, công chức do Bộ trưởng quản lý trực tiếp…

2. Người khiếu nại:

– Người khiếu nại là cá nhân: Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại

– Người khiếu nại là cơ quan, tổ chức: Phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, địa chỉ cơ quan tổ chức đó.

3. Đối tượng bị khiếu nại

– Quyết định hành chính: Phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.

– Về hành vi hành chính: Phải ghi rõ họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính.

4. Nội dung khiếu nại

– Tóm tắt việc khiếu nại: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.

– Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm trực tiếp: phải ghi rõ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (như đã nêu ở trên) đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình.

5. Những yêu cầu của người khiếu nại

Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, những yêu cầu đó có thể là: khôi phục quyền và lợi ích, đòi bồi thường và mức độ bồi thường.v.v…

6. Cam kết của người khiếu nại

Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn và tính chính xác của tài liệu kèm theo.

Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án.

7. Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có): Bao gồm các quyết định, văn bản trả lời của cơ quan, ảnh, sơ đồ… có giá trị chứng minh cho nội dung khiếu nại; phải ghi theo thứ tự thời gian, trung thực, rõ ràng chính xác.

Lưu ý: việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính có thời hiệu là 90 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính; vì thế người khiếu nại cần phải chú ý để nộp đơn khiếu nại trong đúng thời hạn này vì nếu quá thời hạn trên thì đơn khiếu nại sẽ không được thụ lý giải quyết (trừ trường hợp có lý do chính đáng như: ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác).

Trân trọng./.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *