Mẫu công văn chuẩn bản cập nhật mới nhất năm 2020

>> Tải ngay: Mẫu công văn báo cáo kết quả đại hội

…(1)…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /…(2)…
V/v báo cáo kết quả Đại hội

….., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: …(3)…

Ngày … tháng … năm …, Đại hội thành lập (Đại hội nhiệm kỳ … hoặc Đại hội bất thường) Hội …(1)… đã được tổ chức tại…, Đại hội đã thảo luận và thông qua nội dung sau:

……………………………………….(4)…………………………………………………………………..

Hồ sơ gửi kèm theo:

……………………………………….(5)…………………………………………………………………..

– Tài liệu khác có liên quan (nếu có)

Hội …(1)… báo cáo kết quả Đại hội với …(3)…và đề nghị xem xét, quyết định …(6)…./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– …;
– Lưu …

TM. BAN THƯỜNG VỤ (7)
CHỦ TỊCH
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên hội;

(2) Viết tắt tên hội;

(3) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hội;

(4) Những nội dung đã được Đại hội thảo luận, thông qua;

(5) Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 10 Thông tư này đối với trường hợp đổi tên Hội;

(6) Nếu đại hội thành lập thì ghi phê duyệt điều lệ; nếu đại hội nhiệm kỳ hoặc bất thường mà có sửa đổi, bổ sung điều lệ thì ghi phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hoặc có đổi tên và phê duyệt điều lệ thì ghi: Đổi tên hội và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của hội. Trường hợp đại hội nhiệm kỳ hoặc bất thường không sửa đổi, bổ sung điều lệ hoặc không đổi tên thì bỏ cụm từ: “và đề nghị xem xét, quyết định…”;

(7) Tên gọi khác quy định về thẩm quyền ghi trong điều lệ hiện hành, đối với đại hội thành lập thì chỉ cần chữ ký của Chủ tịch hội đã được ban lãnh đạo bầu.

6. Có được viết di chúc thay mẹ?

Thưa luật sư, gia đình em có 4 anh chị em (2chị,1anh).Chị 2 em đã có nhà riêng..chị 3,anh4 và em ở chung nhà với mẹ, nhưng anh em luôn nói là con trai độc quyền không cúng ai dám cúng.Quyền huynh thế phụ đòi đuổi Mẹ,chị và em ra khỏi nhà…mẹ em có 3căn nhà,1nhà là khách hương quả,1nhà dính liền nhà trên.và nhà dưới…mẹ đã nói miệng phân chia tay sản 3 căn nhà cho 3người con (Cụ thể nhà hương quả cho anh,nhà kế bên cho chị 3 và nhà dưới cho em).Nay em muốn viết một lá đơn thừa kế thay mẹ,được mẹ đồng ý và sẽ đọc lại…vậy em phải viết như thế nào,và nếu không công chứng sau này tranh chấp sẽ có hiệu lực không ?

=> Trường hợp này bạn muốn viết di chúc cho mẹ thì phải đảm bảo nội dung quy định:

“Điều 653. Nội dung của di chúc bằng văn bản

1. Di chúc phải ghi rõ:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản;

đ) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ.

2. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.”

=> Và mẹ bạn không tự viết được di chúc được thì di chúc lúc này phải có người làm chứng và đảm bảo theo quy định tại Bộ luật dân sự:

Điều 634. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng

Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của Bộ luật này.

Khi di chúc hợp pháp thì dù có tranh chấp thì di chúc vẫn có hiệu lực.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *