Hướng dẫn lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2020.

Luật Minh Khuê xin cung cấp cho bạn đọc mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ luật Dân sự và Luật Đất đai hiện hành.

Luật sư tư vấn:

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong các giao dịch phổ biến, chịu sự điều chỉnh của pháp luật Đất đai nói riêng và pháp luật Dân sự nói chung. 

Rất nhiều trường hợp do trong quá trình ký kết Hợp đồng chuyển nhượng đã không phòng trước các tranh chấp, rủi ro có thể xảy ra nên đã không đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Về hình thức, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bắt buộc phải được công chứng hoặc chứng thực. Về nội dung, các bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………., ngày ….. tháng ….. năm……..

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Số ……../HĐ

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

Căn cứ Luật Đất đai;

Các căn cứ pháp lý khác.

>&gt Xem thêm:  Sử dụng đất đai là gì ? Người sử dụng đất là gì ? Quy định mới về người sử dụng đất

Hôm nay, hai bên chúng tôi gồm:

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

– Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………. 

– Sinh ngày: ………………………./……………………../…………………………..

– Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ……….Cấp ngày: …../……./……

Tại ………………………………………………………………………………………………….. 

– Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ……………………………………………….. 

– Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………….. 

– Số điện thoại: ………………………………………………………………………………… 

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

>&gt Xem thêm:  Giá trị quyền sử dụng đất là gì ? Quy định hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

– Ông/Bà:………………………………………………………………………………………… 

– Sinh ngày: ………………………./……………………../………………………… 

– Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: …………..Cấp ngày: …../…./…

Tại ………………………………………………………………………………………………….. 

– Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ……………………………………………….. 

– Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………….. 

– Số điện thoại: ………………………………………………………………………………… 

(Trường hợp các bên chuyển nhượng là cá nhân thì chỉ ghi thông tin về cá nhân. Trường hợp một người chuyển nhượng cho nhiều người thì ghi thông tin cụ thể của từng cá nhân nhận chuyển nhượng và ngược lại. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là vợ và chồng hoặc Quyền sử dụng đất là tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng theo quy định pháp luật thì ghi thông tin của cả vợ và chồng. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là tổ chức thì ghi thông tin của tổ chức).

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Thông tin về thửa đất chuyển nhượng

>&gt Xem thêm:  Cho thuê quyền sử dụng đất là gì ? Quy định về hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

1. Quyền sử dụng đất của bên chuyển nhượng đối với thửa đất theo: …….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ….)

2. Đặc điểm cụ thể của thửa đất như sau:

– Thửa đất số: …………………………………………………………………………………… 

– Tờ bản đồ số: …………………………………………………………………………………. 

– Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………… 

– Diện tích: ……………./………m2(Bằng chữ: …………………………………)

– Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ………………. m2

>&gt Xem thêm:  Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì ? Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì ?

+ Sử dụng chung: ……………… m2

– Mục đích sử dụng: …………………………………………………………………………….. 

– Thời hạn sử dụng: …………………………………………………………………………….. 

– Nguồn gốc sử dụng: ………………………………………………………………………….. 

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ……………………………………… 

3. Các chỉ tiêu về xây dựng của thửa đất như sau:

– Mật độ xây dựng: ……………………………………………………………………………… 

– Số tầng cao của công trình xây dựng: …………………………………………………. 

– Chiều cao tối đa của công trình xây dựng: …………………………………………… 

– Các chỉ tiêu khác theo quy hoạch được duyệt:…………………………………….. 

>&gt Xem thêm:  Chuyển đổi quyền sử dụng đất là gì ? Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất là gì ?

4. Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất:

a) Đất đã có hạ tầng kỹ thuật(nếu là đất trong dự án đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng);

b) Đặc điểm nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất: …………….(nếu có).

Điều 2. Giá chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …………..đồng (bằng chữ:  đồng Việt Nam).

(Có thể ghi chi tiết bao gồm:

– Giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất: ……………………………………………. 

– Giá trị chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật: ……………………………………………….. 

– Giá trị bán/chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 

– Tiền thuế VAT: …………………………………………………………………………………. 

>&gt Xem thêm:  Chuyển quyền sử dụng đất là gì ? Quy định về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất

Điều 3. Phương thức thanh toán

1. Phương thức thanh toán: …………………………………………………………………. 

2. Các thỏa thuận khác: ……………………………………………………………………… 

Điều 4. Thời hạn thanh toán

Thanh toán 1 lần hoặc nhiều lần do các bên thỏa thuận.

Điều 5. Bàn giao đất và đăng ký quyền sử dụng đất

1. Bàn giao quyền sử dụng đất

a) Việc bàn giao quyền sử dụng đất được các bên lập thành biên bản;

b) Bên chuyển nhượng có trách nhiệm bàn giao cho Bên nhận chuyển nhượng các giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất kèm theo quyền sử dụng đất:

– Bản gốc của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

>&gt Xem thêm:  UBND xã có quyền xác nhận vào giấy tờ mua bán đất viết tay không ? Tư vấn thủ tục sang tên đất ?

– Bản sao các giấy tờ pháp lý về đất đai: ……………………………………………….. 

– Các giấy tờ khác theo thỏa thuận: ………………………………………………………. 

c)Bàn giao trên thực địa:……………………………………………………………………. 

i với trường hợp chuyn nhượng đất trong dự án khu đô thị mi, dự án phát triển nhà ở,dự án đu tư xây dựng hạ tng khu công nghiệp và các dự án đầu tư hạ tng kỹ thuật để chuyn nhượng đất có hạ tng: Bên chuynnhượng có trách nhiệm bàn giao cho Bên nhận chuyn nhượng các đimđu nối hạ tầngkỹ thuật về cp điện, cấp và thoát nước…….).

2. Đăng ký quyền sử dụng đất

a) Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để đăng ký quyền sử dụng đất cho Bên nhận chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật(nếu là chuyển nhượng đất trong dự án);

b) Trong thời hạn ………. ngày kể từ ngày hợp đồng này được ký kết, Bên chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

c) Bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm phối hợp với Bên chuyển nhượng thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

3. Thời điểm bàn giao đất trên thực địa …………………………………………………… 

4. Các thỏa thuận khác: ………………………………………………………………………… 

>&gt Xem thêm:  Thời hạn làm thủ tục sang tên khi mua bán nhà đất ? Chi phí để thực hiện việc sang tên nhà đất ?

(Các bên có thể thỏa thuận để Bên nhận chuyển nhượng tự thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, trong trường hợp này, Bên chuyển nhượng phải bàn giao cho Bên nhận chuyển nhượng các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất).

Điều 6. Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí

1. Về thuế TNCN do Bên ………………………….. nộp

2. Về lệ phí trước bạ do Bên …………………………….. nộp

3. Các thỏa thuận khác: ………………………………………………………………………… 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các bên

I. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng

1. Quyền của bên chuyển nhượng:

a) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thanh toán tiền theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận đất theo đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng;

>&gt Xem thêm:  Tư vấn lệ phí phải nộp khi tách sổ đỏ theo quy định mới năm 2021 ?

c) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên nhận chuyển nhượng gây ra;

d) Không bàn giao đất khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

đ) Các quyền khác: ………………………………………………………………………………. 

2. Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng:

a) Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp;

b) Chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng, trừ trường hợp bên nhận chuyển nhượng có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận;

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

đ) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Các nghĩa vụ khác: …………………………………………………………………………… 

>&gt Xem thêm:  Pháp luật hiện hành quy định về đặt cọc mua bán nhà ? Tư vấn mua bán nhà chung cư ?

II. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng:

1. Quyền của bên nhận chuyển nhượng:

a) Yêu cầu bên chuyển nhượng cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất chuyển nhượng;

b) Yêu cầu bên chuyển nhượng làm thủ tục và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

c) Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng;

d) Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên chuyển nhượng gây ra;

đ) Có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm nhận bàn giao đất từ bên chuyển nhượng;

e) Các quyền khác: …………………………………………………………………………….. 

2. Nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng:

a) Thanh toán tiền cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng;

>&gt Xem thêm:  Người có tên trong hộ khẩu liên quan gì đến việc bán đất ?

b) Bảo đảm quyền của bên thứ ba đối với đất chuyển nhượng;

c) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

d) Xây dựng nhà, công trình xây dựng tuân thủ đúng các quy định pháp luật và quy hoạch được duyệt;

đ) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Các nghĩa vụ khác …………………………………………………………………………. 

Điều 8. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

1. Bên chuyển nhượng phải chịu trách nhiệm khi vi phạm các quy định sau: ………… 

2. Bên nhận chuyển nhượng phải chịu trách nhiệm khi vi phạm các quy định sau: …. 

Điều 9. Phạt vi phạm hợp đồng

1. Phạt bên chuyển nhượng khi vi phạm hợp đồng theo Khoản 1 Điều 8 của hợp đồng này như sau: 

>&gt Xem thêm:  Tranh chấp đất đai đã có biên bản hòa giải và sự đồng ý của các bên có được khiếu kiện không ?

2. Phạt bên nhận chuyển nhượng khi vi phạm hợp đồng theo Khoản 2 Điều 8 của hợp đồng này như sau: 

Điều 10. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

– …………………………………………………………………………………………………….. 

– …………………………………………………………………………………………………….. 

2. Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng:

– ……………………………………………………………………………………………………… 

– ……………………………………………………………………………………………………… 

3. Xử lý khi chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng.

Điều 11. Giải quyết tranh chấp

>&gt Xem thêm:  Xây nhà trên đất trồng cây lâu năm xử lý thế nào ? Thủ tục chuyển nhượng quyền sử đất trồng cây lâu năm ?

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì thống nhất chọn Tòa án hoặc trọng tài giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …………(hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công chứng chứng nhận hoặc được UBND chứng thực đối với trường hợp pháp luật quy định phải công chứng hoặc chứng thực).

2. Hợp đồng này được lập thành ….. bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….. bản, …. bản lưu tại cơ quan thuế,…. và …… bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đối với nhà và công trình./.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

            BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
                (Ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu và                               ghi chức vụ người ký)

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự – Công ty luật Minh Khuê

>&gt Xem thêm:  Đất sử dụng trước năm 1980 không có giấy tờ có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *