Học phí trung tâm tiếng Anh GLN là bao nhiêu?

IELTS INTRODUCTION

18:00-21:00 (Thu/Sat)

Thời gian học: 90h

Khai giảng: 09/07/2020

Trung tâm: Pham Hung

15,200,000(Trước 60 ngày)

16,150,000(Trước 30 ngày)

17,100,000(Trước 15 ngày)

19,000,000(Trước 14 ngày)

SPEAKING & WRITING

14:00-17:00 (Sun)

Thời gian học: 40h

Khai giảng: 12/07/2020

Trung tâm: Pham Hung

9,024,000(Trước 60 ngày)

9,588,000(Trước 30 ngày)

10,152,000(Trước 15 ngày)

11,280,000(Trước 14 ngày)

SPEAKING & WRITING

18:00-21:00 (Tue/Thu)

Thời gian học: 40h

Khai giảng: 14/07/2020

Trung tâm: Pham Hung

9,024,000(Trước 60 ngày)

9,588,000(Trước 30 ngày)

10,152,000(Trước 15 ngày)

11,280,000(Trước 14 ngày)

IELTS INTRODUCTION (NEW)

18:00-21:00 (Tue/Thu/Sat)

Thời gian học: 75h

Khai giảng: 14/07/2020

Trung tâm: Tran Dai Nghia

10,800,000(Trước 60 ngày)

11,475,000(Trước 30 ngày)

12,150,000(Trước 15 ngày)

13,500,000(Trước 14 ngày)

IELTS INTENSIVE

18:0 – 21:0 (Tue/Thu)

Thời gian học: 75h

Khai giảng: 14/07/2020

Trung tâm: Nguyen Thi Dinh

10,800,000(Trước 60 ngày)

11,475,000(Trước 30 ngày)

12,150,000(Trước 15 ngày)

13,500,000(Trước 14 ngày)

IELTS INTENSIVE

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)

Thời gian học: 75h

Khai giảng: 15/07/2020

Trung tâm: Pham Hung

14,100,000(Trước 60 ngày)

14,981,000(Trước 30 ngày)

15,863,000(Trước 15 ngày)

17,625,000(Trước 14 ngày)

IELTS INTRODUCTION (NEW)

14:00-17:30 (Sun)

Thời gian học: 90h

Khai giảng: 19/07/2020

Trung tâm: Pham Hung

15,200,000(Trước 60 ngày)

16,150,000(Trước 30 ngày)

17,100,000(Trước 15 ngày)

19,000,000(Trước 14 ngày)

SPEAKING & WRITING

18:00-21:00 (Wed/Sat)

Thời gian học: 40h

Khai giảng: 25/07/2020

Trung tâm: Nguyen Thi Dinh

7,896,000(Trước 60 ngày)

8,390,000(Trước 30 ngày)

8,883,000(Trước 15 ngày)

9,870,000(Trước 14 ngày)

IELTS INTENSIVE

09:00-12:00 (Sun)

Thời gian học: 75h

Khai giảng: 26/07/2020

Trung tâm: Nguyen Thi Dinh

10,800,000(Trước 60 ngày)

11,475,000(Trước 30 ngày)

12,150,000(Trước 15 ngày)

13,500,000(Trước 14 ngày)

IELTS INTENSIVE

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)

Thời gian học: 75h

Khai giảng: 03/08/2020

Trung tâm: Thuy Khue

10,800,000(Trước 60 ngày)

11,475,000(Trước 30 ngày)

12,150,000(Trước 15 ngày)

13,500,000(Trước 14 ngày)

IELTS INTENSIVE

18:0 – 21:0 (Tue/Thu)

Thời gian học: 75h

Khai giảng: 04/08/2020

Trung tâm: Vo Van Tan

10,800,000(Trước 60 ngày)

11,475,000(Trước 30 ngày)

12,150,000(Trước 15 ngày)

13,500,000(Trước 14 ngày)

IELTS INTENSIVE

09:00-12:00 (Tue/Thu/Sat)

Thời gian học: 75h

Khai giảng: 04/08/2020

Trung tâm: Tran Dai Nghia

10,800,000(Trước 60 ngày)

11,475,000(Trước 30 ngày)

12,150,000(Trước 15 ngày)

13,500,000(Trước 14 ngày)

PRE-IELTS (NEW)

18:00-21:00 (Tue/Thu/Sat)

Thời gian học: 90h

Khai giảng: 04/08/2020

Trung tâm: Trang Thi

15,200,000(Trước 60 ngày)

16,150,000(Trước 30 ngày)

17,100,000(Trước 15 ngày)

19,000,000(Trước 14 ngày)

IELTS INTENSIVE

17:30-19:30 (Mon/Wed/Fri)

Thời gian học: 75h

Khai giảng: 05/08/2020

Trung tâm: Tran Dai Nghia

10,800,000(Trước 60 ngày)

11,475,000(Trước 30 ngày)

12,150,000(Trước 15 ngày)

13,500,000(Trước 14 ngày)

PRE-IELTS (NEW)

09:00-12:00 (Sun)

Thời gian học: 90h

Khai giảng: 09/08/2020

Trung tâm: Pham Hung

15,200,000(Trước 60 ngày)

16,150,000(Trước 30 ngày)

17,100,000(Trước 15 ngày)

19,000,000(Trước 14 ngày)

IELTS INTENSIVE

09:00-12:00 (Sun)

Thời gian học: 75h

Khai giảng: 09/08/2020

Trung tâm: Pham Hung

14,100,000(Trước 60 ngày)

14,981,000(Trước 30 ngày)

15,863,000(Trước 15 ngày)

17,625,000(Trước 14 ngày)

PRE-IELTS (NEW)

18:00-21:00 (Tue/Thu/Sat)

Thời gian học: 75h

Khai giảng: 15/08/2020

Trung tâm: Tran Dai Nghia

10,800,000(Trước 60 ngày)

11,475,000(Trước 30 ngày)

12,150,000(Trước 15 ngày)

13,500,000(Trước 14 ngày)

PRE-IELTS (NEW)

18:00-21:00 (Mon/Fri)

Thời gian học: 90h

Khai giảng: 17/08/2020

Trung tâm: Nguyen Thi Dinh

12,960,000(Trước 60 ngày)

13,770,000(Trước 30 ngày)

14,580,000(Trước 15 ngày)

16,200,000(Trước 14 ngày)

PRE-IELTS (NEW)

18:00-21:00 (Tue/Thu)

Thời gian học: 90h

Khai giảng: 18/08/2020

Trung tâm: Thuy Khue

12,960,000(Trước 60 ngày)

13,770,000(Trước 30 ngày)

14,580,000(Trước 15 ngày)

16,200,000(Trước 14 ngày)

IELTS INTRODUCTION (NEW)

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)

Thời gian học: 75h

Khai giảng: 26/08/2020

Trung tâm: Tran Dai Nghia

10,800,000(Trước 60 ngày)

11,475,000(Trước 30 ngày)

12,150,000(Trước 15 ngày)

13,500,000(Trước 14 ngày)

SPEAKING & WRITING

14:00-17:00 (Sat/Sun)

Thời gian học: 40h

Khai giảng: 29/08/2020

Trung tâm: Vo Van Tan

7,896,000(Trước 60 ngày)

8,390,000(Trước 30 ngày)

8,883,000(Trước 15 ngày)

9,870,000(Trước 14 ngày)

PRE-IELTS (NEW)

14:00-17:00 (Sun)

Thời gian học: 90h

Khai giảng: 30/08/2020

Trung tâm: Thuy Khue

12,960,000(Trước 60 ngày)

13,770,000(Trước 30 ngày)

14,580,000(Trước 15 ngày)

16,200,000(Trước 14 ngày)

PRE-IELTS (NEW)

17:30-19:30 (Tue/Thu/Sat)

Thời gian học: 75h

Khai giảng: 10/09/2020

Trung tâm: Tran Dai Nghia

10,800,000(Trước 60 ngày)

11,475,000(Trước 30 ngày)

12,150,000(Trước 15 ngày)

13,500,000(Trước 14 ngày)

PRE-IELTS (NEW)

18:0 – 21:0 (Tue/Thu)

Thời gian học: 90h

Khai giảng: 15/09/2020

Trung tâm: Nguyen Thi Dinh

12,960,000(Trước 60 ngày)

13,770,000(Trước 30 ngày)

14,580,000(Trước 15 ngày)

16,200,000(Trước 14 ngày)

IELTS INTENSIVE

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)

Thời gian học: 75h

Khai giảng: 16/09/2020

Trung tâm: Thuy Khue

10,800,000(Trước 60 ngày)

11,475,000(Trước 30 ngày)

12,150,000(Trước 15 ngày)

13,500,000(Trước 14 ngày)

PRE-IELTS (NEW)

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)

Thời gian học: 75h

Khai giảng: 18/09/2020

Trung tâm: Tran Dai Nghia

10,800,000(Trước 60 ngày)

11,475,000(Trước 30 ngày)

12,150,000(Trước 15 ngày)

13,500,000(Trước 14 ngày)

SPEAKING & WRITING

18:00-21:00 (Mon/Wed/Fri)

Thời gian học: 40h

Khai giảng: 23/09/2020

Trung tâm: Tran Dai Nghia

7,896,000(Trước 60 ngày)

8,390,000(Trước 30 ngày)

8,883,000(Trước 15 ngày)

9,870,000(Trước 14 ngày)

IELTS INTENSIVE

18:00-21:00 (Wed/Sat)

Thời gian học: 75h

Khai giảng: 30/09/2020

Trung tâm: Nguyen Thi Dinh

10,800,000(Trước 60 ngày)

11,475,000(Trước 30 ngày)

12,150,000(Trước 15 ngày)

13,500,000(Trước 14 ngày)


Nguồn: edu2review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *