Hoa hồng là gì ? Khái niệm hoa hồng được hiểu như thế nào theo quy định pháp luật

Hoa hồng là số tiền thù lao mà người uỷ thác trả cho người trung gian (làm đại lí hay môi giới) về những dịch vụ đã làm tuỳ thuộc tính chất và khối lượng công việc.

Thuật ngữ “hoa hồng” hay “tiền hoa hồng” được sử dụng nhiều trong đời sống dân sự, khi một người thực hiện môi giới hay trung gian giữa một bên mua và một bên bán tài sản, đồ vật… Thuật ngữ “ñoa hồng” cũng đã được pháp luật quy định trong các văn bản pháp luật về kinh tế, thương mại. Tại khoản 1 Điều 116 Luật thương mại Việt Nam năm 1997 có quy định về “đại lí hoa hồng”. Đây là hình thức đại Í mà bên đại lí thực hiện việc mua, bán hàng theo giá mua, giá bán do bên giao đại lí ấn định để được hưởng hoa hồng. Mức hoa hồng được tính theo tỉ lệ phần trăm do các bên thoả thuận trên cơ sở giá mua và giá bán hàng hoá. Như vậy, hoa hồng được hiểu là khoản tiền mà bên đại lí sẽ được hưởng tính theo phần trăm giá mua hoặc bán hàng hoá mà bên giao đại lí đã ấn định trước, khi họ đã hoàn thành việc mua (hoặc bán) hàng hoá cho bên giao đại lí.

Trong lĩnh vực bảo hiểm, Bộ Tài chính cũng có quy định về chế độ hoa hồng bảo hiểm (Thông tư số 78ITC-TONH ngày 28.10.1995). Hoa hồng bảo hiểm được hiểu là khoản tiền mà doanh nghiệp bảo niểm trả cho người đã đem lại dịch vụ bảo hiểm,

dịch vụ tái bảo hiểm cho mình. Hoa hồng bảo hiểm gồm: hoa hồng đại lí và hoa hồng cộng tác viên. Mức chỉ hoa hồng bảo hiểm áp dụng cho các loại nghiệp vụ bảo hiểm theo tỉ lệ hoa hồng tối đa là 10% (thấp nhất là 0,3%). Việc chi hoa hồng bảo hiểm được coi là một khoản chỉ trong cơ cấu phí bảo hiểm và được hạch toán vào chỉ kinh doanh bảo hiểm.

Nhằm tạo thêm việc làm cho các doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước đạt hiệu quả, Bộ Tài chính cũng quy định việc thực hiện chỉ phí dịch vụ, hoa hồng môi giới trong doanh nghiệp nhà nước (Thông tư số 01/1998/TT-BTC ngày 03.01.1998).

Hoa hồng môi giới là khoản tiền trả cho người môi giới đã thực hiện môi giới các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mức chi hoa hồng môi giới phải căn cứ vào hiệu quả kinh tế của từng hoạt động môi giới mang lại (thường là không quá 3% doanh thu thu được từ hoạt động kinh doanh do môi giới).

Ngày nay, trong điều kiện kinh tế thị trường, việc chỉ hoa hồng để đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, dịch vụ thường xuyên đặt ra nhằm khuyến khích bên có nhu cẩu sử dụng dịch vụ. Ví dụ: hoa hồng thuê phương tiện vận tải; hoa hồng môi giới cung cấp khách du lịch cho khách sạn; khách ăn ở các nhà hàng… Khoản hoa hồng dịch vụ này cũng được hiểu là khoản tiền thưởng tính bằng số phần trăm nhất định trên tổng số tiền sử dụng dịch vụ mà người kinh doanh dịch vụ dành cho người sử dụng dịch vụ hoặc người môi giới nhằm khuyến khích phát triển quan hệ giao dịch giữa hai bên.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *