Hệ số lương là gì ? Khái niệm chung về hệ số lương

Hệ số lương là hệ số thể hiện sự chênh lệch tiền lương giữa các mức lương theo ngạch, bậc lương (lương cơ bản) và mức lương tối thiểu.

Hệ số lương là một trong các yếu tố cơ bản của thang, bảng lương.

Dựa trên các yếu tố như mức độ tiêu hao lao động của các công việc (nhóm công việc) cụ thể, mối tương quan tỉ lệ thuận giữa chúng với mức ` Y lương, sự cân đối mức lương giữa các công việc EONEDR trong ngành và giữa các ngành… Nhà nước xây dựng hệ thống hệ số lương trong thang, bảng lương của các ngành, nghề.

Hệ số lương là cơ sở (trực tiếp hoặc gián tiếp) để trả lương, tính chế độ bảo hiểm xã hội, tính tiền lương làm thêm giờ, ngừng việc, nghỉ phép… cho người lao động trong khu vực nhà nước. Trong các đơn vị kinh doanh, người sử dụng lao động có thể xây dựng, điều chỉnh hệ số lương phù hợp với yêu cầu của đơn vị và theo quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho người lao động.

Hệ số trượt giá là gì ? Khái niệm về hệ số trượt giá

Hệ số trượt giá là mức chênh lệch phản ánh sự biến động của giá cả trên thị trường so với giá trị của hàng hoá.

Hệ số trượt giá là một trong những nội dung quan trọng tạo thành hệ thống giá cả phân ánh các mặt lợi ích kinh tế trong quá trình lưu thông hàng hoá và thường được biểu hiện thành tỉ lệ phần trăm (%).

Hệ số trượt giá được các bên trong hợp đồng thỏa thuận nhằm bảo đảm giá trị của đối tượng của hợp đồng khi có biến động về giá.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *