Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM


Chương trình

Đông phương học, chương trình giáo dục Trung Quốc Học

Thời gian đào tạo: 3.5 đến 6 năm

Khối lượng kiến thức: 140 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Trung Quốc học được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

Kiến thức đại cương thuộc khối kiến thức khoa học nhân văn về phương Đông, về khoa học xã hội tạo cơ sở để sinh viên học tập, nghiên cứu những vấn đề chuyên môn sâu hơn;

Có tri thức đa dạng về con người, đất nước, lịch sử, kinh tế, chính trị, địa lý, chính sách đối ngoại của Trung Quốc;

Có trình độ tiếng Trung ở cả 4 kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết và một ngoại ngữ phụ ở trình độ B.

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Trung Quốc học được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm:

 • Vận dụng kiến thức một cách linh động, sáng tạo;
 • Quản lý chặt chẽ theo phong cách văn hoá quản lý của người Trung Hoa;
 • Giao tiếp tốt và phù hợp với văn hoá Trung Hoa;
 • Bản lĩnh, năng động, tự tin và sáng tạo;
 • Có khả năng hội nhập và thích nghi một cách nhanh chóng;
 • Có khả năng làm việc nhóm, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước;
 • Có khả năng giao tiếp xã hội hiệu quả.
 • Chuẩn đầu ra cho sinh viên: sinh viên cần nắm vững các kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ

Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục TrungQuốc học có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

Làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ của các quốc gia, vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Đài Loan và những cơ quan có sử dụng tiếng Hoa ở Việt Nam hoặc ở nước sở tại (với các vị trí biên phiên dịch, trợ lý hoặc thư ký,….), và các cơ quan thông tấn, báo chí;

Giảng dạy, nghiên cứu về Đất nước học, Trung Quốc học, Đông phương học tại các trường đại học, cao đẳng, viện/trung tâm nghiên cứu.

Hướng dẫn viên du lịch.

Đông phương học chương trình giáo dục Úc học

Thời gian đào tạo: 3.5 đến 6 năm

Khối lượng kiến thức: 140 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Úc học được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

Kiến thức đại cương thuộc khối kiến thức khoa học nhân văn về phương Đông, phương Tây, về khoa học xã hội tạo cơ sở để sinh viên học tập, nghiên cứu những vấn đề chuyên môn sâu hơn;

Có tri thức đa dạng về con người, đất nước, lịch sử, kinh tế, chính trị, địa lý, chính sách đối ngoại của nước Úc;

Có trình độ tiếng Anh ở cả 4 kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết và một ngoại ngữ phụ ở trình độ B.

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Úc học được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm:

 • Vận dụng kiến thức một cách linh động, sáng tạo;
 • Quản lý chặt chẽ theo phong cách văn hoá quản lý của người Úc;
 • Giao tiếp tốt và phù hợp với văn hoá Úc;
 • Bản lĩnh, năng động, tự tin và sáng tạo;
 • Có khả năng hội nhập và thích nghi một cách nhanh chóng;
 • Có khả năng làm việc nhóm, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước;
 • Có khả năng giao tiếp xã hội hiệu quả.
 • Chuẩn đầu ra cho sinh viên: sinh viên cần nắm vững các kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ

Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Úc học có thể làm việc trong các lĩnh vực và vị trí sau:

Làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ của Úc, Anh và những cơ quan có sử dụng tiếng Anh ở Việt Nam hoặc ở nước sở tại (với các vị trí biên phiên dịch, trợ lý hoặc thư ký,….), và các cơ quan thông tấn, báo chí;

Giảng dạy, nghiên cứu về Đất nước học, Úc học, Đông phương học tại các trường đại học, cao đẳng, viện/trung tâm nghiên cứu.

Hướng dẫn viên du lịch.

Đông phương học chương trình giáo dục Thái Lan học

Thời gian đào tạo: 3.5 đến 6 năm

Khối lượng kiến thức: 140 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Thái Lan học được trang bị có hệ thống các khối phải nắm vững các kiến thức sau:

Kiến thức đại cương thuộc khối kiến thức khoa học nhân văn về phương Đông, về khoa học xã hội tạo cơ sở để sinh viên học tập, nghiên cứu những vấn đề chuyên môn sâu hơn;

Có tri thức đa dạng về con người, đất nước, lịch sử, kinh tế, chính trị, địa lý, chính sách đối ngoại của Thái Lan;

Có trình độ tiếng Thái ở cả 4 kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết và một ngoại ngữ phụ ở trình độ B.

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Thái Lan học được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm:

 • Vận dụng kiến thức một cách linh động, sáng tạo;
 • Quản lý chặt chẽ theo phong cách văn hoá quản lý của phương Đông;
 • Giao tiếp tốt và phù hợp với văn hoá Thái Lan;
 • Bản lĩnh, năng động, tự tin và sáng tạo;
 • Có khả năng hội nhập và thích nghi một cách nhanh chóng;
 • Có khả năng làm việc nhóm, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước;
 • Có khả năng giao tiếp xã hội hiệu quả.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên: Sinh viên nắm vững các kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ

Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Thái Lan học có thể làm việc trong những lĩnh vực và vị trí sau:

Làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ của Thái Lan, và những cơ quan có sử dụng tiếng Thái ở Việt Nam hoặc ở nước sở tại (với các vị trí biên phiên dịch, trợ lý hoặc thư ký,….), và các cơ quan thông tấn, báo chí;

Giảng dạy, nghiên cứu về Đất nước học, Thái Lan học, Đông phương học tại các trường đại học, cao đẳng, viện/trung tâm nghiên cứu.

Hướng dẫn viên du lịch.

Đông phương học chương trình giáo dục Indonesia học

Thời gian đào tạo: 3.5 đến 6 năm

Khối lượng kiến thức: 140 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Indonesia học được trang bị có hệ thống các khối phải nắm vững các kiến thức sau:

Kiến thức đại cương thuộc khối kiến thức khoa học nhân văn về phương Đông, về khoa học xã hội tạo cơ sở để sinh viên học tập, nghiên cứu những vấn đề chuyên môn sâu hơn;

Có tri thức đa dạng về con người, đất nước, lịch sử, kinh tế, chính trị, địa lý, chính sách đối ngoại của Indonesia;

Có trình độ tiếng Indonesia ở cả 4 kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết và một ngoại ngữ phụ ở trình độ B.

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Indonesia học được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm:

 • Vận dụng kiến thức một cách linh động, sáng tạo;
 • Quản lý chặt chẽ theo phong cách văn hoá quản lý của phương Đông;
 • Giao tiếp tốt và phù hợp với văn hoá Indonesia;
 • Bản lĩnh, năng động, tự tin và sáng tạo;
 • Có khả năng hội nhập và thích nghi một cách nhanh chóng;
 • Có khả năng làm việc nhóm, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước;
 • Có khả năng giao tiếp xã hội hiệu quả.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên: sinh viên cần nắm vững các kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ

Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Indonesia học có thể làm việc trong những lĩnh vực và vị trí sau:

Làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ của Indonesia, và những cơ quan có sử dụng tiếng Indonesia ở Việt Nam hoặc ở nước sở tại (với các vị trí biên phiên dịch, trợ lý hoặc thư ký,….), và các cơ quan thông tấn, báo chí;

Giảng dạy, nghiên cứu về Đất nước học, Indonesia học, Đông phương học tại các trường đại học, cao đẳng, viện/trung tâm nghiên cứu.

Hướng dẫn viên du lịch.

Đông phương học chương trình giáo dục Ấn Độ học

Thời gian đào tạo: 3.5 đến 6 năm

Khối lượng kiến thức: 140 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo:

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Ấn Độ học được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

Kiến thức đại cương thuộc khối kiến thức khoa học nhân văn về phương Đông, về khoa học xã hội tạo cơ sở để sinh viên học tập, nghiên cứu những vấn đề chuyên môn sâu hơn;

Có tri thức đa dạng về con người, đất nước, lịch sử, kinh tế, chính trị, địa lý, chính sách đối ngoại Ấn Độ;

Có trình độ tiếng Hindi ở cả 4 kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết và một ngoại ngữ phụ ở trình độ B.

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Ấn Độ học được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm:

 • Vận dụng kiến thức một cách linh động, sáng tạo;
 • Quản lý chặt chẽ theo phong cách văn hoá quản lý của phương Đông;
 • Giao tiếp tốt và phù hợp với văn hoá Ấn Độ;
 • Bản lĩnh, năng động, tự tin và sáng tạo;
 • Có khả năng hội nhập và thích nghi một cách nhanh chóng;
 • Có khả năng làm việc nhóm, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước;
 • Có khả năng giao tiếp xã hội hiệu quả.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên: sinh viên cần năm vững các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân ngành Đông phương học, chương trình giáo dục Ấn Độ học có thể làm việc trong những lĩnh vực và vị trí sau :

Làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ của Hindi, tiếng Anh và những cơ quan có sử dụng tiếng Hindi, tiếng Anh ở Việt Nam hoặc ở nước sở tại (với các vị trí biên phiên dịch, trợ lý hoặc thư ký,….), và các cơ quan thông tấn, báo chí;

Giảng dạy, nghiên cứu về Đất nước học, Ấn Độ học, Đông phương học tại các trường đại học, cao đẳng, viện/trung tâm nghiên cứu.

Hướng dẫn viên du lịch.

Đông phương học chương trình giáo dục Ả Rập học

Thời gian đào tạo: 3.5 đến 6 năm

Khối lượng kiến thức: 140 tín chỉ

Mục tiêu đào tạo:

Cử nhân Đông phương học, chuyên ngành Ả Rập học được trang bị có hệ thống các kiến thức sau:

Kiến thức đại cương thuộc khối kiến thức khoa học nhân văn về phương Đông, về khoa học xã hội tạo cơ sở để sinh viên học tập, nghiên cứu những vấn đề chuyên môn sâu hơn;

Có tri thức đa dạng về con người, đất nước, lịch sử, kinh tế, chính trị, địa lý, chính sách đối ngoại Ả Rập;

Có trình độ tiếng Ả Rập nhất định theo các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết để có thể sử dụng cho việc học tập, nghiên cứu và làm việc. Ngoài ra người học còn được trang bị thêm ngoại ngữ 2 (tiếng Anh) để giúp người học có cơ hội giao tiếp và tiếp tục học cao hơn

Cử nhân Đông phương học, chuyên ngành Ả Rập học được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, bao gồm: Vận dụng kiến thức một cách linh động, sáng tạo; Quản lý chặt chẽ theo phong cách văn hoá quản lý của phương Đông; Giao tiếp tốt và phù hợp với văn hoá Ả Rập; Bản lĩnh, năng động, tự tin và sáng tạo; Có khả năng hội nhập và thích nghi một cách nhanh chóng; Có khả năng làm việc nhóm, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước; Có khả năng giao tiếp xã hội hiệu quả

Chuẩn đầu ra cho sinh viên: sinh viên cần nắm vững các kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ

Cơ hội nghề nghiệp

Làm việc ( với các vị trí: lễ tân, tổ chức-quản lý nhân sự, biên phiên dịch ngoại ngữ, thư ký văn phòng, hướng dẫn viên du lịch…) trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ của ẢRập, ở Việt Nam, ở các nước sở tại, ở các miền, vùng lãnh thổ sử dụng tiếng Ả Rập, ở trong các tổ chức đơn vị kinh doanh; Giảng dạy và làm việc trong các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu.


Nguồn: edu2review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *