Cô ta (QUOTA) là gì ? Khái niệm QUATA được hiểu như thế nào ?

Cô ta (QUOTA) là hạn ngạch về số lượng (hoặc trị giá) mặt hàng do nhà nước ấn định được phép xuất khẩu (hoặc nhập khẩu) qua thị trường và trong thời hạn nhất định (thường là không quá 1 năm).

Biện pháp này chỉ được áp dụng đối với một số mặt hàng có tầm quan trọng đặc biệt đối với nền kinh tế quốc dân nhằm các mục đích chủ yếu là: bảo hộ sản xuất trong nước; hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng trong nước; bảo vệ tài nguyên quốc gia và môi trường sinh thái, bảo tồn văn hóa dân tộc; sử dụng có hiệu quả cao quỹ ngoại tệ; bảo đảm cam kết của chính phủ nước ngoài.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *