Chế độ tử tuất được quy định như thế nào theo luật mới nhất ?

Thắc mắc chế độ tử tuất cụ thể của từng cá nhân theo luật hiện hành ?

Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty luật Minh Khuê chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Số tiền sẽ chu cấp cho nhân thân của đối tượng được hưởng chế độ tử tuất một lần.

Số tiền trợ cấp tử tuất một lần mà gia đình bạn đã nhận sẽ được nhập vào tổng di sản của bố bạn sẽ được chia theo thừa kế sau khi số tiền này được dùng cho mai táng bố bạn và thực hiện các nghĩa vụ tài sản mà bố bạn để lại.

Theo Điều 615, Bộ luật Dân sự 2015 : “Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân

.”

Trường hợp thứ nhất, nếu bố bạn đã lập di chúc hợp pháp trong việc phân chia số tiền trợ cấp tiền tử tuất sau khi chết.

Theo Điều 630, Bộ luật Dân sự 2015: “Di chúc hợp pháp

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.”

Theo Điều 644, Bộ luật Dân sự 2015: “Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

Như vậy, trong trường hợp này, nếu bố bạn đã lập di chúc hợp pháp trong việc chia di sản trong có có tiền trợ cấp tử tuất một lần thì theo , Bộ luật Dân sự 2015 thì số tiền trợ cấp tử tuất một lần đó sẽ được chia theo di chúc. Nếu mẹ bạn, em trai bạn không được hưởng di sản theo di chúc hoặc được hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó thì mẹ bạn và em trai bạn vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật ( Bộ luật Dân sự 2015).

Trường hợp thứ hai, nếu bố bạn không lập di chúc hoặc đã lập di chúc nhưng di chúc không hợp pháp, hoặc đã lập di chúc hợp pháp nhưng không quy định việc chia tiền trợ cấp tử tuất một lần thì số tiền trợ cấp tử tuất một lần sẽ được chia theo thừa kế theo pháp luật.

Theo Điều 650, Bộ luật Dân sự 2015: “Những trường hợp thừa kế theo pháp luật.

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế.2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Như vậy, trong trường hợp này, số tiền trợ cấp tử tuất sẽ được chia cho mẹ bạn, em trai bạn và bạn (những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo Bộ luật Dân sự) sau khi đã được trừ đi các chi phí như mai táng cho bố bạn và thực hiện các nghĩa vụ tài sản do bố bạn để lại. Số tiền trợ cấp tử tuất sẽ được chia củ thể cho mỗi người như sau:

M= (454.660.565g – X) / 3

(Trong đó

M: là số tiền củ thể mà mỗi người được hưởng tử tiền trợ cấp tử tuất

X: là các chi phí như mai táng và thực hiện nghĩa vụ tài sản mà bố bạn để lại, X phải nhỏ hơn 454.660.565 đồng, nếu X lớn hơn 454.660.565 đồng thì phải dùng số di sản còn lại của bố bạn để thực hiện các nghĩa vụ tài sản của bố bạn trong phạm vi di sản của bố bạn để lại)

Trên đây là những giải đáp từ Công ty Luật Minh Khuê cho thắc mắc của bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty chúng tôi!

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *