Câu bị động (Passive Voice) từ cơ bản đến nâng cao

Câu bị động (Passive Voice) là loại câu được sử dụng khi muốn nhấn mạnh vào bản thân một hành động, trong đó chủ thể hay tác nhân thực hiện hành động bị tác động bởi một một yếu tố khác. Tuy nhiên, chỉ với định nghĩa đó bạn có chắc là mình đã biết cách và sử dụng đúng câu bị động chưa? Để góp phần hoàn thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, hãy cùng Edu2Review khám phá ngay về câu bị động trong bài viết này.

Bạn muốn học tiếng Anh nhưng chưa biết học ở đâu tốt? Xem ngay bảng xếp hạng các trung tâm ngoại ngữ dạy tốt nhất Việt Nam!

Cấu trúc câu bị động

Câu chủ động

Câu bị động

S + V + O + …

S + Be + PP.2 + O + …

Ví dụ:

Điều kiện cần để biến đổi từ câu chủ động thành câu bị động:

 • Động từ trong câu chủ động phải là Transitive verb (Ngoại động từ: Trong câu có O theo sau)

 • Các O (trực tiếp, gián tiếp) cần phải được nêu rõ ràng.

Quy tắc:

Khi biến đổi từ chủ động sang bị động ta cần làm theo các bước sau:

a. Xác định được S, V, O và thì của V trong câu chủ động.

b. Lấy O trong câu chủ động làm S của câu bị động.

c. Lấy S trong câu chủ động làm O và đặt sau By trong câu bị động.

d. Biến đổi V chính trong câu chủ động thành PP2 (Past Participle) trong câu bị động.

e. Thêm “To be” vào trước PP.2 trong câu bị động (“To be” phải chia theo thì của V chính trong câu chủ động và chia theo số của S trong câu bị động).

Notes:

 • Trong câu bị động “by + O” luôn đứng sau trạng từ chỉ nơi chốn (adverbs of place) và đứng trước nó là trạng từ chỉ thời gian (adverbs of time)

 • Trong câu bị động, nếu chỉ đối tượng không xác định ta có thể bỏ: By people, by us, by them, by someone, by him, by her…

 • Nếu O (tân ngữ) trong câu bị động là sự vật, sự việc thì dùng with thay cho by.

Ví dụ: The bird was shot with the gun. → The bird was shot by the hunter.

Cấu trúc câu bị động

Cấu trúc câu bị động (Nguồn: solidenglish)

Câu bị động trong các thì

Tenses

Active

Passive

Simple Present

S + V + O

S + be + PP.2 + by + O

Present Continuous

S + am/ is/ are + V-ing + O

S + am/ is/ are + being + PP.2 + by + O

Present Perfect

S + has/ have + PP.2 + O

S + has/ have + been + PP.2 + by + O

Simple Past

S + V-ed + O

S + was/ were + PP.2 + by + O

Past Continuous

S + was/ were + V-ing + O

S + was/ were + being + PP.2 + by + O

Past Perfect

S + had + PP.2 + O

S + had + been + PP.2 + by + O

Simple Future

S + will/ shall + V + O

S + will + be + PP.2 + by + O

Future Perfect

S + will/ shall + have + PP.2 + O

S + will + have + been + PP.2 + by + O

Be + going to

S + am/ is/ are + going to + V + O

S + am/ is/ are + going to + be + PP.2 + by + O

Model Verbs

S + model verb + V + O

S + model verb + be + PP.2 + by + O

Đối với trường hợp câu chủ động có 2 tân ngữ (trong đó thường có 1 tân ngữ chỉ người và 1 tân ngữ chỉ vật) như give, show, tell, ask, teach, send… ta muốn nhấn mạnh vào tân ngữ nào thì sẽ đưa tân ngữ đó lên làm chủ ngữ của câu bị động. Do đó, ta có thể viết được 2 câu bị động tương ứng với mỗi tân ngữ (O1 và O2) trong câu chủ động ban đầu.

Ví dụ:

Chủ động

Bị động

I gave him a book

He was given a book (by me)

A book was given to him (by me)

Động từ trong câu chủ động có giới từ đi kèm

Chúng ta không thể tách giới từ khỏi V mà nó đi cùng. Ta đặt giới từ đó ngay sau V trong câu bị động.

Ví dụ:

Chủ động

Bị động

Someone broke into our house

Our house was broken into

The boys usually picks her up

She is usually picked up by the boys

Làm chủ câu bị động (Passive Voice) (Nguồn: Elight Learning English)

Một số dạng câu bị động đặc biệt

1. Chuyển câu chủ động có sử dụng to-V thành bị động:

Câu chủ động

Câu bị động

S + V + Sb(Somebody) + to – V + O + …

Mẫu A: S + V + To be + PP.2 + (by Sb)…

Mẫu B: S + V + O + To be + PP.2 + (by Sb)

Mẫu C: Sb + be + PP.2 + to-V + O

Cách 1: Nếu tân ngữ sau to – V trong câu chủ động cũng chính là chủ ngữ trong câu bị động à dùng mẫu A

Ví dụ:

Cách 2: Nếu tân ngữ sau to – V trong câu chủ động khác với chủ ngữ trong câu bị động à dùng mẫu B

Ví dụ:

Cách 3: Có thể dùng Somebody trong câu chủ động làm Chủ ngữ của câu bị động là dùng mẫu C

Ví dụ:

Bổ sung nội dung câu bị động để tự tin với các bài thi tiếng Anh

Bổ sung nội dung câu bị động để tự tin với các bài thi tiếng Anh (Nguồn: blog.usjt.br)

2. Cấu trúc câu chủ động S + V1 + V-ing + O +… thành câu bị động S + V + (that) + O + should be + PP.2 +…

Ví dụ:

3. Mẫu câu chủ động S + V1 + Sb + V-ing + O… thành câu bị động S + V + being + P.P2 +…

Ví dụ:

4. Chuyển câu chủ động dùng Bare-Infinitive (Động từ nguyên thể không có To) sau các V chỉ giác quan thành câu bị động :

Câu chủ động

Câu bị động

S + see/ hear/ watch/ look/catch… + Sb + V + O…

Sb + be + seen/ heard/ watched/ looked/ caught… + to – V + O…

Cách chuyển V thành to – V khi chuyển sang câu bị động:

Ví dụ:

5. Chuyển câu chủ động có V-ing sau các V chỉ giác quan sang bị động:

Câu chủ động

Câu bị động

S + see/ hear/ watch/ look/ catch… + Sb + V-ing + O…

Sb + be + seen/ heard/ watched/ looked/ caught/ …+ V-ing + O…

Ví dụ:Khi chuyển sang bị động, V-ing vẫn giữ nguyên là V-ing

Chủ động

Bị động

I see him bathing her dog now.

He is seen bathing her dog now.

We heard her singing loudly.

She was heard singing loudly.

6. Chuyển câu mệnh lệnh chủ động thành bị động: Dùng LET

Câu chủ động

Câu bị động

Khẳng định

V + O

Let + O + be + PP.2

Phủ định

Don’t + V + O

Don’t let + O + be + PP.2

Ví dụ:

Chủ động

Bị động

Do the exercise!

Let the exercise be done!

Don’t leave him alone!

Don’t let him be left alone!

Ngoài ra, câu mệnh lệnh chủ động cũng có thể chuyển thành bị động với SHOULD trong một số tình huống:

Ví dụ:

7. Mẫu câu chủ động Don’t let + Somebody + V + you thành câu bị động Don’t let + yourself + be + P.P2

Ví dụ:

8. Mẫu câu chủ động It + be + adj + to – V + O… thành câu bị động It + be + adj + for O + to be + P.P2…

Ví dụ:

9. Mẫu câu chủ động It + be + my/ your/ her/ his/ our/ their… + duty + to – V + (O) thành câu bị động I/ You/ She/ He/ We/ They + be + supposed + to – V + (O)

Ví dụ:

>> Những địa chỉ học tiếng Anh giao tiếp với người nước ngoài giá rẻ

Chuyển câu chủ động sang câu bị động (Nguồn: writingcenter)

10. Mẫu câu với have/ get:

Câu chủ động

Câu bị động

S + have + Somebody + V + O…

S + have + O + PP.2 + (by + Somebody)

S + get + Somebody + to – V + O…

S + get + O + to be + PP.2 (by + Somebody)

Ví dụ:

Chủ động

Bị động

I had him repair my bike.

I had my bike repaired by him.

We get him to look after our house when we are on business.

We get our house to be looked after (by him) when we are on business.

11. Mẫu câu chủ động S + make/ let/ help… + Somebody + V + O… thành câu bị động Somebody + be + made/ helped + to-V + O…

Eg:

Chú ý:

Đối với mẫu câu chủ động với “to let” khi chuyển sang bị động nên được thay thế bằng dạng bị động của “Allow + to-V”:

Câu chủ động

Câu bị động

S + let + O + V + (O)

Sb + be + allowed + to V + O.

Ví dụ:

12. Mẫu câu Sb + need/ deserve… + to-V + Somethings +… thành câu bị động Somethings + need/ deserve… + V-ing + …

Ví dụ:

13. Câu bị động có động từ tường thuật

Chủ động: S1 + V1 + that + S2 + V2 + O + …

 • Một số từ tường thuật (Reporting Verbs = V1) thường gặp: Think, consider, know, believe, say, suppose, suspect, rumour, declare…
 • Đối với loại câu này, S thường là People/ They…

Có thể biến đổi câu chủ động này thành câu bị động theo các trường hợp sau:

a. V1 ở Hiện tại đơn – V2 sau That cũng ở Hiện tại đơn

Câu chủ động

Câu bị động

S1 + V1-s/es + that + S2 + V-s/es + O + …

It is + PP.2 của V1 + that + S2 + V-s/es + O + …

S2 + am/ is/ are + PP2 của V1 + to + V + …

Ví dụ:

 • Chủ động: People say that he always drink a lot of wine.

 • Bị động: It is said that he always drink a lot of wine. (Or: He is said to always drink a lot of wine.)

b. V1 ở Hiện tại đơn – V2 sau That ở Quá khứ đơn

Câu chủ động

Câu bị động

S1 + V1-s/es + that + S2 + V-ed + O + …

It is + PP.2 của V1 + that + S2 + V-ed + O + …

S2 + am/ is/ are + PP.2 của V1 + to + have + PP.2 của V-ed + O + …

Ví dụ:

 • Chủ động: Villagers think that he broke into her house.

 • Bị động: It is thought that he broke into her house. (Or: He is thought to have broken into her house.)

c. V1 ở Quá khứ đơn – V2 sau That cũng ở Quá khứ đơn

Câu chủ động

Câu bị động

S1 + V1-ed + that + S2 + V-ed + O + …

It was + PP.2 của V1 + that + S2 + V-ed + O + …

S2 + was/were + PP.2 của V1 + to + V + O + …

Ví dụ:

 • Chủ động: The police believed that the murderer died.
 • Bị động: It was believed that the murderer died. (Or: The murderer was believed to die.)

Ngoài ra, còn có thể gặp một số trường hợp khác của mẫu câu này

d. V1 ở Hiện tại đơn – V2 sau That ở Hiện tại tiếp diễn

Câu chủ động

Câu bị động

S1 + V1-s/es + that + S2 + am/ is/ are + V-ing + O + …

It is + PP.2 của V1+ that + S2 + am/ is/ are + V-ing + O + …

S2 + am/ is/ are + PP2 của V1 + to + be + V-ing + O + …

Ví dụ:

 • Chủ động: They think that she is living in London

 • Bị động: It is thought that she is living in London. (Or: She is thought to be living in London.)

e. V1 ở Hiện tại đơn – V2 sau That ở Quá khứ tiếp diễn

Câu chủ động

Câu bị động

S1 + V1-s/es + that + S2 + was/ were + V-ing + O + …

It is + PP2 của Reporting Verb + that + S2 + was/ were + V-ing + O + …

S2 + am/ is/ are + PP2 of Reporting Verb + to + have + been + V-ing + O + …

Ví dụ:

 • Chủ động: We think that they were doing homework.

 • Bị động: It is thought that they were doing homework. (Or: They are thought to have been doing homework.)

Chú ý:

Nếu V ở mệnh đề trước và sau “That” trong câu chủ động được chia cùng thời thì khi chuyển sang bị động, ta dùng “to-V”

Ví dụ:

Nếu V ở mệnh đề trước và sau “That” trong câu chủ động được chia ở 2 thì khác nhau, khi chuyển thành bị động, ta dùng “to + have + PP.2”

Ví dụ:

Ngữ pháp tiếng Anh câu bị động (Nguồn: idiomasmontessori)

Trên đây là toàn bộ kiến thức về câu bị động (Passive Voice) mà Edu2Review đã tổng hợp và gửi đến bạn. Hy vong, qua bài viết này bạn có thêm nhiều kiến thức và hoàn thiện hơn phần ngữ pháp tiếng Anh của mình. Bạn cũng đừng quên luyện tập thường xuyên để trau dồi và sử dụng chúng tốt hơn giúp bạn sớm tự tin giao tiếp tiếng Anh mỗi ngày.

Thanh Tùng (Tổng hợp)


Nguồn: edu2review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *