Cập nhật mới nhất mẫu Hợp đồng thời vụ (theo quy định của bộ luật Lao động hiện hành)

Theo quy định của Bộ luật lao động 2012: Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần; Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc,

độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Chúng tôi, gồm:

Người sử dụng lao động (gọi là bên A)

Ông/Bà: …………………………………………………………;

Quốc tịch: Việt Nam.
Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………

Đại diện cho: CÔNG TY ………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………

>&gt Xem thêm:  Mẫu Hợp đồng đặt cọc và biên bản giao nhận tiền đặt cọc mới nhất

Số tài khoản: …………………………………………………………………………………………………….

Người lao động (gọi là bên B)

Ông/Bà: …………………………………………………………;

Quốc tịch: Việt Nam.
Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại ………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………….
Số CMTND: ………………. cấp ngày …… tháng …….. năm ……… Tại ………………………………….

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC HỢP ĐỒNG

1. Loại hợp đồng lao động: Thời vụ … tháng.

2. Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm ….

3. Địa điểm làm việc: ………………………………………………………………………………………….

>&gt Xem thêm:  Hỏi về dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến của Luật Minh Khuê ?

4. Chức danh chuyên môn: …………………………………………………………………………………..

5. Chức vụ (nếu có): …………………………………………………………………………………………..

6. Công việc phải làm: ………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 2: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC:

1. Thời giờ làm việc: (1) 8h/ngày

2. Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG:

1. Quyền lợi:

a) Phương tiện đi lại làm việc: …………………………………………………………………………….…

b) Mức lương chính hoặc tiền công: (2) …………………. đ/tháng (đã bao gồm BHXH, BHYT).

>&gt Xem thêm:  Cảnh sát cơ động có quyền phạt những hành vi vi phạm giao thông đường bộ nào ?

c) Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

d) Phụ cấp gồm: ………………………………………………………………………………………………

e) Được trả lương: vào các ngày … tháng …. năm …….

f) Tiền thưởng : Theo tình hình tài chính của công ty.

g) Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.

h) Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: (3) …………………………………………………………………..

k) Chế độ đào tạo: …………………………………………………………………………………………..

l) Những thoả thuận khác:

……………………………………………………………………………………………………………………

>&gt Xem thêm:  Cảm nhận về buổi đào tạo Kỹ năng tư vấn pháp luật doanh nghiệp: Một buổi học thú vị

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Nghĩa vụ:

a) Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

b) Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

c) Bồi thường vi phạm và vật chất:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Nghĩa vụ:

a) Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

b) Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

a) Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…).

b) Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG:

1. Chấm dứt trong trường hợp hết hợp đồng;

2. Chấm dứt trước khi thời hạn;

3. Đơn phương chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

1. Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

2. Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng… năm… Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại …………………………….. ngày …… tháng …… năm ………

NGƯỜI LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Theo quy định của Bộ luật lao động 2012:

– Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần

– Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

(2) Theo quy định của Bộ luật lao động 2012:

– Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

– Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

(3 Đối với loại hợp đồng thời vụ thì BHXH và BHYT thường được cộng vào lương.

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *