Báo cáo 20-BC/TW năm 2014 sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số: 20-BC/TW

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014

BÁO CÁO

SƠKẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNHVIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤTRONG THỜI GIAN TỚI

Ba năm qua, từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số03-CT/TW (Sau đây gọi tắt là Chỉ thị 03) “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các địa phương, bộ, ban, ngành trên cảnước đã có nhiều cố gắng, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị, gắn với thựchiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiệnnay”, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy việc học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức của Bác trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Việc tổ chức họctập và làm theo Bác gắn bó chặt chẽ hơn với thực hiện nhiệm vụ chính trị củađịa phương, cơ quan, đơn vị, với công tác xây dựng Đảng, với các phong trào thiđua cả trong và ngoài nước. Kết quả điều tra dư luận xã hội về 2 năm rưỡi thựchiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho thấy: Nhìn chung, cán bộ, đảng viên vànhân dân đánh giá cao về kết quả và những chuyển biến tích cực do việc thựchiện Chỉ thị 03 mang lại. Cụ thể như sau:

I- Về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện

1- Côngtác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và lãnh đạo các cấp

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, banthường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo cácbộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội đã chủ độngxây dựng kế hoạch hằng năm và chỉ đạo cấp quận, huyện và tương đương xây dựngkế hoạch, trong đó xác định rõ nội dung các công việc phải làm, phân công tráchnhiệm thực hiện và thời gian hoàn thành. Đã có phân công, phân nhiệm cụ thể đốivới các đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách, theo dõi cụm, ngành, địaphương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị. Nhờ đó, việc lãnh đạo, chỉ đạođã trực tiếp, cụ thể hơn, mang lại kết quả rõ rệt trong việc tổ chức học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhiều nơi đã có những tìm tòi cách làm phù hợp với điềukiện của mình, tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, tọa đàm về cách làmtrong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác; tổchức các hoạt động về nguồn, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu…

2- Côngtác tham mưu, giúp việc của bộ phận giúp việc các cấp

– Bộ phận giúp việc Ban Bí thư đã triển khai nhiều côngviệc cụ thể, giúp Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 trên phạmvi toàn quốc và ở một số địa bàn ngoài nước. Đã tham mưu với Ban Bí thư banhành các văn bản cần thiết để tổ chức thực hiện Chỉ thị có hiệu quả; đưa nộidung kiểm tra thực hiện Chỉ thị 03 gắn kết với việc thực hiện Nghị quyết Trungương 4 khóa XI; tích cực chuẩn bị và tham gia công tác kiểm tra, tự kiểm tra,giao ban hằng năm về nội dung thực hiện Chỉ thị 03.

– Ở cấp tỉnh, ban thường vụ cấp ủy đã ban hành quyết địnhthành lập và ban hành quy chế hoạt động của bộ phận giúp việc và hướng dẫnthành lập bộ phận giúp việc cấp ủy cấp huyện. Về cơ bản, tổ chức, bộ máy của bộphận giúp việc đã được bố trí phù hợp với tình hình của ngành, địa phương (cácquyết định thành lập bộ phận giúp việc được ban hành trong năm 2011). Đa số cácđịa phương đều thành lập bộ phận chuyên trách từ 1 – 8 thành viên. Một số nơichưa thành lập bộ phận chuyên trách, đã phân công một số đồng chí cán bộ bantuyên giáo kiêm nhiệm.

– Nội dung hoạt động của bộ phận giúp việc các cấp ngàycàng cụ thể, thiết thực. Công tác tham mưu đã bám sát hơn nhiệm vụ chính trịcủa ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tích cực, chủ động, kịp thời giúp cấpủy triển khai thực hiện các văn bản, hướng dẫn của cấp trên và chỉ đạo thựchiện Chỉ thị tới cơ sở với nhiều hình thức, biện pháp ngày càng phong phú, đadạng, đi dần vào chiều sâu. Tích cực nghiên cứu, tổ chức các tọa đàm bàn về cụthể hóa nội dung và các giải pháp thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị có hiệuquả ở cơ sở.

– Ở nhiều địa phương, bộ, ngành, bộ phận giúp việc, theo ủyquyền của cấp ủy, tích cực tổ chức thực hiện, hướng dẫn, bồi dưỡng báo cáoviên, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 03, góp phần tiếp tụcđẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại ngành, địaphương, cơ quan, đơn vị.

– Tham mưu, giúp việc cấp ủy tổ chức sơ kết hằng năm thựchiện Chỉ thị; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuấtsắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Tham mưu, tổ chức tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thịbằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú: Tổ chức tốt việc bình xét và trao giảithưởng đợt I về sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí vềchủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các hoạt động triểnlãm, tọa đàm, phóng sự, hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tronghọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng Trang tin tổng hợp- Thư viện điện tử về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng kếhoạch thực hiện các phim tài liệu thời lượng ngắn, có chất lượng nghệ thuật vàtư tưởng cao về người tốt, việc tốt…

II- Kết quả thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 03-CT/TW

1- Về học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách HồChí Minh

– Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề hằng năm, nhất là từnăm 2013, được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, bắt đầu từ cán bộ chủ chốt cáccấp. Việc quán triệt nội dung chuyên đề và cách làm cho cán bộ chủ chốt đã tạosự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện trong các ngành, địa phương.

– Nhiều cấp ủy đã cụ thể hóa việc học tập thành các phongtrào, các cuộc vận động trong những giai đoạn nhất định, đáp ứng yêu cầu nhiệmvụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

– Theo hướng dẫn của Trung ương, một số nơi đã tổ chứcnghiên cứu quán triệt các chủ đề học tập và làm theo Bác hằng năm đến đảng bộcơ sở. Tại cơ sở, cấp ủy phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyêntruyền viên tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tư tưởng, tấm gương đạo đứcvà phong cách của Bác.

– Việc đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằngtháng từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.Nhiều cấp ủy cơ sở quy định cụ thể nội dung sinh hoạt hằng tháng của chi bộ,đơn vị, trong đó, bao gồm trao đổi, liên hệ, gắn với giải quyết các côngviệc… Từng đảng viên đăng ký nội dung phấn đấu trên cơ sở có sự góp ý của chibộ, có thời hạn hoàn thành, được thực hiện ở nhiều nơi.

– Cùng với chuyên đề hằng năm của Trung ương, nhiều địaphương, bộ, ngành đã tổ chức biên soạn và hướng dẫn học tập thêm các chuyên đềgắn với nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua ở cơ sở, góp phần nâng caonhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong học tập và làmtheo tấm gương đạo đức của Bác.

2- Về xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tưtưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

– Việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đứctheo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, bám sát điềukiện thực tế, đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp vớitừng đối tượng, vị trí công tác.

– Nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở đã ban hành mới các chuẩn mựcđạo đức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, gắn với công việc hằng ngày của cơ quan, đơnvị, nên dễ thực hiện.

– Nhiều bộ, ngành đã xây dựng và tổ chức thực hiện theongành dọc các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

3- Về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương được các cấp ủy chỉđạo gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Quy định số101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảngviên không được làm.

– Ở nhiều tỉnh ủy, thành ủy, nội dung nêu gương đã được cụ thểhóa, trước hết, với cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, đồng thời hướng dẫn thựchiện trong địa phương, đơn vị.

– Những nội dung và yêu cầu về nêu gương đã tác động tíchcực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách của cán bộ, đảng viên, tạomột số chuyển biến trong tác phong, lề lối làm việc, thái độ ứng xử với nhândân, được quần chúng ghi nhận.

– Những tấm gương cán bộ, đảng viên hy sinh lợi ích cá nhânvì công việc chung, đi đầu trong cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phongtrong công việc đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, hiến đất mở đường, dồnđiền, đổi thửa, xây dựng nông thôn mới…, được nhân dân đánh giá tốt; bước đầuđem lại niềm tin trong nhân dân.

4- Về việc đưa học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạođức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơquan, đoàn thể

– Việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị gắn bó hơn vớithực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua khác ở địa phương, đơnvị, trở thành động lực giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy ở nhiềunơi đã chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 03 vào trong kế hoạch hằng năm,thành một trong những yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch thực hiện cácnhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựngĐảng, hệ thống chính trị của ngành, địa phương.

– Kết quả học tập và làm theo Bác đã góp phần thực hiện cácquy định chung của Đảng về thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảngviên không được làm; nêu cao ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân củacán bộ, đảng viên. Việc thực hiện Chỉ thị 03 được gắn kết với thực hiện Nghịquyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, trọng tâm là: khắc phục những khuyết điểm,hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết.

– Việc lựa chọn và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộmtrong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được gắn với việc khắcphục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế khi kiểm điểm tự phê bình, phê bìnhtheo Nghị quyết Trung ương 4.

– Sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghịquyết Trung ương 4 khóa XI, các ban thường vụ cấp ủy đã xây dựng kế hoạch cụthể, tiến độ giải quyết từng bước, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thờigian nhất định những hạn chế, khuyết điểm, được nhân dân ghi nhận.

– Ở nhiều nơi, cấp ủy và lãnh đạo chính quyền cùng bàn bạc,lựa chọn, quyết tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Có địa phươnggiải quyết dứt điểm tới 90% số vụ việc tồn đọng, yếu kém ở cơ sở. Nhiều địaphương, đơn vị coi đây là giải pháp quan trọng đối với công tác xây dựng Đảngvà công tác tư tưởng.

5- Về xây dựng chương trình, nội dung giảng dạy tư tưởng,tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảngviên

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo giảng dạy tích hợpnội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cấp học,ngành học, từ mầm non đến các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyênnghiệp; thực hiện giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, caođẳng.

Trên cơ sở nội dung các chuyên đề mới và các tài liệu từcuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong khóa X,hệ thống học viện chính trị, hành chính, các trường đoàn thể, các trường chínhtrị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã thực hiện biên soạnvà giảng dạy nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các chươngtrình bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị và bồi dưỡng thường xuyên cho cánbộ, đảng viên, đối tượng kết nạp đảng.

6- Về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tưtưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

– Nhiệm vụ giáo dục thanh niên theo tinh thần Chỉ thị 03 đãđược các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, nhất là đối với đoàn viên, thanh niên,học sinh, sinh viên. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanhniên Việt Nam đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhvào các chương trình sinh hoạt của Đoàn, Đội, Hội… với nội dung phong phú,lôi cuốn được đoàn viên, thanh niên tham gia.

– Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường tích hợpnội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các chương trìnhgiảng dạy ngoại khóa, học tập chính trị đầu năm học. Việc học tập và làm theoBác trong học sinh, sinh viên đã sinh động, hấp dẫn hơn.

– Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạocác nhà trường thuộc hệ thống quân đội, công an đưa nội dung học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình của bộ môn lý luận chínhtrị và trong từng bài giảng; thí điểm dạy một số chuyên đề riêng về đạo đức củaBác trong bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

7- Về công tác tuyên truyền

– Trong 3 năm qua, công tác chỉ đạo các cơ quan báo chí,truyền thông tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 03 được quan tâm hơn.

– Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã tíchcực tham gia tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, góp phần phổbiến nội dung các chủ đề hằng năm trong các tổ chức đoàn thể và nhân dân, cùngcấp ủy, chính quyền các cấp đưa việc thực hiện Chỉ thị đi vào nền nếp, trở thànhcông việc thường xuyên.

– Các nhà báo, văn nghệ sĩ ở Trung ương và địa phương đãtích cực, chủ động tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm về chủ đề“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đã có hàng nghìn tác phẩmbáo chí, văn học nghệ thuật tham dự giải; nhiều tác phẩm tốt được tuyên truyềntrên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiệnquan trọng của đất nước, của ngành, địa phương.

– Công tác sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng được cấpủy quan tâm tổ chức, có tác động tích cực đến việc thực hiện Chỉ thị của BộChính trị. Hằng năm, ban thường vụ cấp ủy các cấp đều sơ kết, đánh giá việcthực hiện Chỉ thị, biểu dương những việc làm tốt, thẳng thắn chỉ ra những yếukém, khuyết điểm, phát hiện, cổ vũ những gương điển hình.

8- Về công tác kiểm tra, đôn đốc

– Công tác kiểm tra, giao ban, đôn đốc của Bộ Chính trị,Ban Bí thư và ban thường vụ cấp ủy các địa phương, bộ, ngành được tiến hànhthường xuyên, nghiêm túc, có tác động tích cực đến việc thực hiện Chỉ thị 03.

– Ngoài việc kiểm tra của ban thường vụ cấp ủy, ở nhiềunơi, bộ phận giúp việc cấp ủy đã định kỳ kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị đốivới các đảng bộ cơ sở theo ủy quyền của thường vụ cấp ủy.

– Qua kiểm tra đã phát hiện, biểu dương tập thể, cá nhânđiển hình, ghi nhận những mô hình tốt, cách làm hay đem lại hiệu quả thiếtthực; đồng thời, thấy rõ hơn những khó khăn, bất cập cần tháo gỡ để đưa việchọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệmvụ chính trị. Hoạt động kiểm tra đã góp phần đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị trongnhững năm qua.

III- Đánh giá chung về 3 năm thực hiện Chỉ thị

1- Về kết quả đạt được

– 3 năm qua, nhất là từ năm 2013, việc thực hiện Chỉ thị 03tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm, đẩy mạnh, dần đi vào nền nếp, gắn vớinhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ, kinhtế, xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội trong các ngành,địa phương.

– Ở nhiều địa phương, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đã xuấthiện những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Nhiều điển hình tiêntiến gắn với các phong trào quần chúng ở cơ sở, đặc biệt là phong trào xây dựngnông thôn mới đã xuất hiện ở tất cả các ngành, địa phương.

– Kết quả nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cánbộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã thể hiện cụ thể bằng nhữngchuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốcphòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của nhiềuđịa phương, cơ quan, đơn vị. Năm 2013, nhiều địa phương, bộ, ngành thực hiệntốt Chỉ thị 03, góp phần phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, đạt và vượt mộtsố chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc nổicộm, gây bức xúc, khiếu kiện kéo dài ở bộ, ngành, địa phương, cơ sở.

2- Về hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

2.1- Về hạn chế, khuyết điểm

– Về nhận thức, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên ở các cấp, kể cả cán bộchủ chốt, nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầucủa Chỉ thị 03 đối với công tác xây dựng Đảng, về yêu cầu đưa việc học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức của Bác thành công việc thường xuyên, quan trọng…Do đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị chưa sát hợp với điều kiện, gắnvới nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; còn thụ động, ỷ lại chờđợi sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Có nơi, tổ chức thực hiện Chỉ thị cònmang tính hình thức, làm chiếu lệ, thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát, cho nênkết quả thực hiện Chỉ thị chưa cao.

– Trong tổ chức thực hiện, còn có tình trạng làm theo phong trào, chưa thường xuyên, liêntục. Việc thực hiện Chỉ thị 03 trong không ít cơ quan nhà nước, bao gồm cả thựchiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chưa đạt yêu cầu, thiếu cụthể, nhiều nơi còn hình thức, kết quả hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát việcthực hiện Chỉ thị 03 ở một số tổ chức đảng chưa được coi trọng.

– Việc tổ chức và phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của lãnh đạo, cán bộ, đảngviên… còn lúng túng, nhiều nơi chưa thực hiện tốt. Vẫn còn những biểu hiệnthiếu gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên trong công tác và đời sống, ảnhhưởng đến việc thực hiện Chỉ thị, thậm chí còn gây tổn hại đến niềm tin củaquần chúng nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Kết quả thực hiện một số nội dung, yêu cầu nêu trong Chỉthị 03 còn hạn chế. Việc cụ thểhóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị theo tưtưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn chậm, nội dung còn dài. Tổ chức sinhhoạt chuyên đề tại các chi bộ còn hạn chế về nội dung, nghèo nàn về hình thức,hiệu quả tác động tới nhận thức, tình cảm, hành động của cán bộ, đảng viên chưacao. Nội dung đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cánbộ, đảng viên còn chung chung, thiếu cụ thể; việc lựa chọn và tập trung giảiquyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm… ở một số nơi chưa thực sự tích cực, kiênquyết, kết quả chưa rõ. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đứcHồ Chí Minh vào chương trình giáo dục, đào tạo trong nhà trường còn chậm.

2.2- Về nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm

– Trong tổ chức học tập chuyên đề hằng năm chưa nhấn mạnhlại mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 03. Nhiều cán bộ, đảng viên và nhândân vẫn chưa ý thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị vừa lànhiệm vụ cấp bách, trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, góp phần xây dựngvà phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

– Không ít cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo chủchốt, thiếu tin tưởng vào kết quả thực hiện Chỉ thị. Một số bộ, ngành chưanghiêm túc thực hiện yêu cầu nêu trong Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về việcthực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

– Công tác tuyên truyền và chỉ đạo tuyên truyền vẫn cònthiếu sự tìm tòi, sáng tạo. Thông tin đại chúng vẫn chưa dành thời lượng thỏađáng cho việc biểu dương người tốt, việc tốt; tuyên truyền mặt tích cực còn đơnđiệu, hình thức; tập trung khai thác quá mức vào các vụ việc tiêu cực, gây bứcxúc trong dư luận; chưa quan tâm xây dựng, phát hiện và cổ vũ những tập thể, cánhân làm tốt, có nhiều chuyển biến tích cực…

– Công tác kiểm tra, đôn đốc của một số cấp ủy các cấp chưađược quan tâm đúng mức. Ở một số nơi, vẫn còn tình trạng “khoán” cho cơ quantuyên giáo thực hiện. Bộ phận giúp việc, bộ phận chuyên trách các cấp còn thiếuchủ động, chưa sáng tạo để tham mưu cho cấp ủy trong việc cụ thể hóa thực hiệnChỉ thị 03 sát với nhiệm vụ chính trị và tình hình, đặc điểm riêng ở mỗi địaphương, cơ quan, đơn vị.

3- Một số kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện Chỉ thị

3.1– Việckết hợp Chỉ thị 03 với Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xâydựng Đảng hiện nay”, tập trung giải quyết một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểmtrong công tác xây dựng Đảng đã mang lại hiệu quả thiết thực, kết quả cụ thể,cần được tiếp tục phát huy.

3.2- Ý thứctrách nhiệm và tinh thần gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đãcó tác dụng lôi cuốn, thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị 03 trong toàn Đảng, toàndân ngày càng đi vào nền nếp, thường xuyên và tự giác. Ngược lại, tình trạngthiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu sẽ tác động tiêucực, làm giảm tính tích cực của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh.

3.3- Đểviệc thực hiện Chỉ thị 03 đi vào cuộc sống, phải nghiên cứu, tìm tòi những cáchlàm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, đơn vị và mỗi người, gắnviệc thực hiện Chỉ thị với việc thực hiện các quy định những điều đảng viênkhông được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… và các phongtrào xã hội khác.

3.4- Thựchiện Chỉ thị 03 không phải là một cuộc vận động, mà là một nội dung, yêu cầutrong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phải xem đây là công việc quan trọngthường xuyên của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Do đó, việcthực hiện Chỉ thị phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng vàgóp ý, giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, công chức về đạo đức,lối sống, tác phong.

3.5- Đổimới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức,tinh thần trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủchốt các cấp, để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân tự giác học tập và làm theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cuộc sống và công việc hằng ngày.

IV- Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

1- Phương hướng

Cần phải xác định việc thực hiện Chỉ thị là công việcthường xuyên của cấp ủy tổ chức đảng. Tiếp tục phát huy tính chủ động, sángtạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp, đổi mới phương thức học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho phù hợp, có hiệu quả với từng địaphương, đơn vị và địa bàn ngoài nước. Đổi mới hình thức tuyên truyền, tăngcường tuyên truyền về người tốt, việc tốt, kết quả thực hiện Chỉ thị 03 ở cơsở; gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định những điều đảngviên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, Quy định về công táckiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sốngcủa cán bộ, đảng viên và những quy định của các địa phương, đơn vị.

2- Nhiệm vụ

2.1- Tiếptục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thựcvà lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trongtoàn Đảng và toàn xã hội, trước hết đối với cấp ủy và lãnh đạo chính quyền,đoàn thể các cấp; gắn với việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩacá nhân, nói đi đôi với làm”. Cấp ủy các cấp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đônđốc thường xuyên việc xây dựng nội dung, đưa vào sinh hoạt chi bộ về chuyên đềnăm 2014. Kiên quyết khắc phục tình trạng một số địa phương, đơn vị chưa nhậnthức đầy đủ về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoạt động của Mặttrận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội thông qua các buổi sinh hoạtchuyên đề về thực hiện Chỉ thị. Thực hiện nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW của BanBí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạochủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW về kiểm tra và các quy định khác.

2.2- Thựchiện Chỉ thị phải gắn chặt hơn nữa với thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệthống chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, anninh và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Bộ phậngiúp việc các cấp phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tham mưu cho cấp ủynhững cách làm mới, kinh nghiệm hay tích cực trao đổi, học tập cách làm hay củacác địa phương, cơ quan, đơn vị bạn…

2.3- Quantâm chỉ đạo, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trịtrong thực hiện Chỉ thị; tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg củaThủ tướng Chính phủ.

2.4- Tiếptục rà soát, xây dựng các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thựchiện, dễ kiểm tra, đánh giá.

2.5- Chútrọng chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy định về nêu gương trong học tập vàlàm theo tấm gương đạo đức của Bác theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, cụthể hóa thành các quy định để thực hiện, kiểm tra, đánh giá và nhân dân giámsát, giúp đỡ, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong thực hiện trách nhiệm nêugương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

2.6- Gắnthực hiện Chỉ thị với công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4, khóaXI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, phong trào “Cả nướcchung tay xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua yêu nước khác. Bộphận giúp việc tiếp tục tham mưu với cấp ủy các cấp chọn các vấn đề, lĩnh vựccòn hạn chế, yếu kém, hoặc bức xúc, nổi cộm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lốisống để tập trung giải quyết dứt điểm, có hiệu quả. Cấp ủy các cấp xây dựng kếhoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, gắn vớikiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

2.7- Đưavào chương trình học tập chính khóa ở các nhà trường về giáo dục đạo đức, lốisống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấmgương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.8- Chútrọng chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện,đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởngvà uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức, cách làm qua loa, chiếu lệtrong thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Chú trọng hoạt động sáng tác, quảng bácác tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh”. Hoàn thành việc xây dựng Trang tin tổng hợp về Hồ ChíMinh, làm cơ sở dữ liệu chính thống và chuyên sâu về Bác và về học tập và làmtheo tấm gương đạo đức của Người. Xây dựng những phim tư liệu nghệ thuật ngắnvề người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,có chất lượng nghệ thuật cao, hấp dẫn, tác động tích cực vào nhận thức, tìnhcảm, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là phải có tác độnggiáo dục đạo đức, nhân cách đối với thế hệ trẻ./.

T/M BAN BÍ THƯ

Lê Hồng Anh

Nguồn: Luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *